*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน

 “ ตำบลแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์    พิทักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิต      น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
 
   


พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน

  • ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน ให้มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ เชิดชู ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
  • ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุข สวัสดิการสังคม  ให้ดีขึ้นอย่างครอบคลุมและทั่วถึง
  • ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ตลาดชุมชน และสินค้าพื้นเมือง
  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
  • ส่งเสริม  และสนับสนุน  ด้านการกีฬา และนันทนาการ ให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป
  • พัฒนาศักยภาพองค์กร  และบุคลากร  ในการให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
  • ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และความสงบเรียบร้อย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีทุกภาคส่วน
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำร