องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ
 
 
 
 
 
 
 
     

คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนบ้านแม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน จัดทัศนศึกษา ณ บ่อน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 58

นายสุพล บริสุทธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางธนิตา หวานแช่ม นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ น.ส.สุภัตรา มณีจักร นักสังคมสงเคราะห์ จากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน พานาง กัลยา อรุณสุวรรณ ผู้พิการ ส่งยังบ้านพัก ในตำบลเมืองปอน ตามโครงการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2558 นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานในการประชุม"การจัดการขยะมูลฝอยตาม Road map ของ คสช. ,การดำเนินการป้องกันและ แก้ไขไฟป่าและหมอกควัน, และการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 58 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
คณะครูโรงเรียนขุนยวม นำนักเรียนมาทัศนศึกษา ณ น้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 58 นายประถม โสภานะ ประธานกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลเมืองปอน เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ ่สามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน คณะครูและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน นำนักเรียน จำนวนประมาณ 80 คน มาทัศนศึกษา ณ บ่อน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง เมื่อ วันที่ 2 ม.ค. 58
นายประถม โสภานะ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลเมืองปอน เป็นประธานในการประชุมกองทุนฯ เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 58 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองปอน นายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน ปฏบัติหน้าที่ นายก อบต.เมืองปอน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ให้การต้อนรับ อบต.ปอ จ.เชียงราย เข้าเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้กลุ่มแปรรูป ดอกเอื้องงามในตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 58  นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมเวทีหารือ "แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนน่าอยู่" เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 58 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประมวลภาพงานวันเด็ก ในเขตตำบลเมืองปอน ระหว่างวันที่ 9-11 ม.ค. 2558 นายไพฑูรย์ หาญภัคดีสกุล ปลัดอำเภอขุนยวม เป็นประธาน การจัดเวทีประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน ในพื้นที่ ตำบลเมืองปอน โดย ผอ.รมน.จังหวัด ร่วมกับ ผบ.กกล.รส. ประจำพื้นที่ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2558 อบต.เมืองปอน จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในตำบลเมืองปอน ที่ได้รับผลกระทบจากความหนาวเย็น โดยการแจกผ้าห่มให้ ราษฎร ทั้ง 10 หมู่บ้านในตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2558 ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
นายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน ปฏบัติหน้าที่ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานการแจกผ้าห่ม เพื่อช่วยเหลือ ราษฎร ที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ ตำบลเมืองปอน ทั้ง 10 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 57 นายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน ปฏบัติหน้าที่ นายก อบต.เมืองปอน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แด่นายอำเภอขุนยวม ปลัดอาวุโส และท้องถิ่นอำเภอ ขุนยวม เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2558 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2558 พัฒนาชุมชน อบต.เมืองปอน ลงพื้นที่ แจกเบี้ยยังชีพ เบี้ยความพิการ ในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านหางปอน หมู่ 7 บ้านท่าหินส้ม และหมู่ 9 บ้านหนองแห้ง เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2558
'
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเมืองปอน จัดโครงการมหกรรมสุขภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าสิ่งดีสู่กันฟัง ตรวจสุขภาพ บุคคลทั่วไป รวมทั้งสาธิต การการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยหน่วยกู้ชีพ กู้ภัยตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 57 การประชุมสร้างการเรียนรู้ ตำบลสุขภาวะ ตำบลเมืองปอน และตำบลผ่าบ่อง ในการลงนาม MOU เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่ (ล้านนา) สสส. เมื่อวันที่ 26-27 ก.ย. 2557 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสมพร ใช้บางยาง ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส. เป็นประธาน ตำบลเมืองปอน จัด ประเพณีบูชาจองพาราของชาวไทยใหญ่ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเป็นประเพณี ที่สำคัญ และมีคุณค่าต่อสังคม เป็นงานบูชาพระพุทธเจ้าเพื่อความสุข ได้บุญกุศล และความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว และหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน กิจกรรมฝึกอบรมการส่งเสริม ความเข้มแข็ง กองทุนสวัสดิการชุมชน ในเขตตำบลเมืองปอน ณ ห้องประชุม อบต.เมืองปอน เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 57 โดยมี สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ทุกกองทุน ให้ความสนใจ เป็นจำนวนมาก พนักงานส่วนตำบลเมืองปอน เข้าร่วม การอบรมหลักสูตร การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ณ อาคารชานกะเล โรงเรียนขุนยวมวิทยา เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 57 จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษาอำเภอขุนยวม นายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน เป็นประธาน การประชุม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 10 / 2557 เมื่อ วันที่ 18 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
อบต.เมืองปอน เข้าร่วมงาน การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอ ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 โดยมี อบต.แม่ยวมน้อย เป็นเจ้าภาพ และมี นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอขุนยวม เป็นประธาน นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน และนายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้ พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ประเด็นเฉพาะ วัตกรรมลดปัจจัยเสี่ยง ด้านสุขภาพ โดยเอาพื้นที่ เป็นตัวตั้ง ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ พนักงานส่วนตำบล อบต.เมืองปอน แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้กับ ราษฎร หมู่ 1 บ้านเมืองปอน ประจำเดือน กันยายน ณ ศาลาเอกนประสงค์ เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 57
ทีมงาน พวช. สสส. ตำบลเมืองปอน เข้าร่วมการประชุม เชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างเครือข่าย ร่วมสร้างชุมชน ท้องถิ่นน่าอยู่ ล้านนา (OD) ระหว่างวันที่ 28 -29 สิงหาคม 2557 ณ เฮือนดอกแก้ว รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ทีมงาน พวช. สสส. ตำบลเมืองปอน เข้าร่วมการประชุม เพื่อปรึกษาหารือ ทิศทางการขับเคลื่อน ระบบ การจัดการจังหวัดน่าอยู่ ในวันที่ 2 กันยายน ๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอง นายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน เป็นประธาน การประชุม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 9 / 2557 เมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
นายดำรง โตริ ประธานสภา อบต.เมืองปอน เป็นประธานการประชุม สภา อบต.เมืองปอน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2557 อบต.เมืองปอน ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลเมืองปอน และชุมชนตำบลเมืองปอน จัดพิธีบวชป่าและปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 82 พรรษา เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 57 ณ ห้วยแม่ซอน้อย หมู่ 3 บ้านหางปอน ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน หน่วยกู้ชีพ อบต.เมืองปอน เข้าร่วมประชุมประเมิณคุณภาพ ของชุดปฏิบัติการ ตามมาตรฐานรถพยาบาลฉุกเฉินทุกระดับ จัดโดย โรงพยาบาลขุนยวม ณ ห้องประชุมชมเดือน เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 57
อบต.เมืองปอน ร่วมกับ อำเภอขุนยวม คณะสงฆ์ตำบลเมืองปอน โรงเรียนชุมชน บ้านเมืองปอน รพ.สต.บ้านเมืองปอน และชุมชนบ้านเมืองปอน จัดโครงการส่งเสริม อนุรักษ์พันธ์กล้วยไม้ดอกคำตึง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 82 พรรษา เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 57 ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านเมืองปอน หมู่ 1 พ.อ.อ.ฐปณต อนรรฆจถกล นักพัฒนาชุมชน และ นายปรีชา บุษบา ส อบต.เมืองปอน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลัง และพัฒนาศักยภาพ องค์การสวัสดิการสังคม เพื่อมีส่วนร่วมในการจัดสวัดดิการสังคม จัดโดยสำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม วิทยาลัยชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 พ.อ.อ.ฐปณต อนรรฆจถกล นักพัฒนาชุมชน และ นายปรีชา บุษบา ส อบต.เมืองปอน เข้าร่วมโครงการอาสา พัฒนาครัวเรือนยากจน เพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจน และครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557
นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอขุนยวม เป็นประธาน ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอขุนยวม ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอ โดยมี นายสุวิทย์ วารินทร์ รองนายก อบต.เมืองปอน เข้าร่วมประชุมด้วย นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอขุนยวม ร่วมกับ อบต.เมืองปอน โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กับโครงการ ปลูกหญ้าแฝก ณ อบต.เมืองปอน ,ศูนย์วัฒนธรรม ตำบลเมืองปอน และที่บ่อน้ำพุร้อน บ้านหนองแห้ง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมงาน 1 2 สิงหามหาราชินี ณ ห้องประชุม อำเภอขุนยวม เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2557
พ.อ.อ.ฐปณต อนรรฆจถกล นักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครประชาบดี จัดโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ศาลาประชาคม สำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 57 นายสุวิทย์ วารินทร์ รองนายก อบต.เมืองปอน และ พ.อ.อ.ฐปณต อนรรฆจถกล นักพัฒนาชุมชน ส่งมอบ โลโก้ ตราผลิตภัณฑ์ ให้กับ กลุ่มแปรรูปบ้านเมืองปอน ในโครงการ ส่งเสริมมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ ชุมชน เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 57 นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานเปิดการอบรมเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างวิทยากร การจัดการอาหาร บ้านพักโฮมสเตย์ ไกด์ รถขนส่ง การดูแล รักษาความปลอดภัย การดูแลสุขภาพและความเจ็บป่วย ในโครงการ สสส. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 57
น้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง ได้ทำการปรับปรุง ต่อเติม ห้องอาบน้ำ เพิ่มจากเดิมอีก จำนวน 8 ห้อง ขณะนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญ นักท่องเที่ยว เชิญแวะเที่ยว น้ำพุร้อนบ้านหนองแห้งของเราได้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน พร้อมด้วย นายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน จัดประชุม สร้างความเข้าใจ อปท. เครือข่าย เพื่อร่วมดำเนินโครงการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ สสส. เมื่อวันที่ 17 - 18 ก.ค. 57 ณ ห้องประชุม อบต.แม่ลาน้อย และเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน อบต.เมืองปอน จัดโครงการผนึกผลังเครือข่ายวัฒนธรรม ขับเคลื่อนตำบลสู่ชุมชนน่าอยู่ (พวช.) (สสส) การศึกษาดูงานเพื่อทบทวนและพัฒนา ระบบบริหาร จัดการโครงการ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 22 - 26 ก.ค. 57 ณ อบต.ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่ อบต.หัวง้ม อบต.โป่งงาม จ.เชียงราย และเทศบาลตำบลบ้านต๋อม จ.พะเยา
อบต.เมืองปอน สถานีตำรวจภูธรขุนยวม ภาคประชาชน ร่วมกันปลูกป่า ในยุทธการพิทักษ์ทรัพยกรแผ่นดินปลูกป่า /บวชป่า จัดโดย สถานีตำรวจภูธรขุนยวม ฌ สถานีตำรวจเก่า บ้านเมืองปอน หมู่ 1 เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 57 อบต.เมืองปอน จัดเวทีประชุม พบปะเครือข่าย การจัดการทรัพย์กร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคระอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กองทุนสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม อบต.เมืองปอน เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 57 นายสุวิทย์ วารินทร์ รองนายก อบต.เมืองปอน และ พ.อ.อ.ฐปณต อนรรฆจถกล นักพัฒนาชุมชน ส่งมอบ โลโก้ ตราผลิตภัณฑ์ไม้กวาด ให้กับ กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าผู้สูงอายุ เมืองปอน ในโครงการ ส่งเสริมมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ ชุมชน เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 57
ศูนย์วิชาการเฉพาะประเด็น สสส. สำนัก 3 ลงพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม 1. กลุ่มเกษตรหลังบ้าน 2. กลุ่มเกษตรในระดับฟาร์ม 3. กลุ่มแปรรูปอาหารปลอดภัย เพื่อปรับแผน แบบวิถีเก่าที่ควรฟื้นใหม่ ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 1 บ้านเมืองปอน เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 57 โครงการผนึกพลังเครื่อข่าย วัฒนธรรมขับเคลื่อนตำบล สู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (พวช. อบต.เมืองปอน) ประชุม สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ
เมษายน - มิถุนายน 2557 เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 57
องค์การบริหานส่วนตำบลเมืองปอน นำโดย นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน ร่วมกับ พนักงานส่วนตำบล โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ประชาชน จัดโครงการถวายเทียน วันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ณ วัดเมืองปอน และวัดในเขตตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 57
นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน พร้อมด้วย นายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้านและการรวบรวมข้อมูล การปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ของตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 57 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อบต.เมืองปอน ร่วมกับทุกภาคส่วน ในอำเภอขุนยวม ร่วมกันจัดงาน เดินร่วมใจต้านภัย ยาเสิพติด ในวันยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 57 ณ สนามกีฬาโรงเรียนขุนยวมวิทยา อบต.เมืองปอน จัดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2557 ประกอบด้วย นายก อบต.เมืองปอน รองประธานสภา นายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ เลขานุการสภา และ สมาชิกสภา อบต.เมืองปอน โดยมี นายดำรง โตริ ประธานสภา เป็นประธานในที่ประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง อ.ศศิษยา แสงผึ้ง อ.ณรงค์ ศิขิรัมย์ ร่วมกันเปิด เวทีรับฟังความคิดเห็นการขับเครื่อนโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (งานกลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน) โดยสำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1 บ้านเมืองปอน เมื่อวันที่ 16 ม.ย. 57 พนักงานส่วนตำบลเมืองปอน เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการ ติดตามและขยายเครื่อข่ายชุมชน ร่วมใจแก้ไขจุดเสี่ยง อุบัติเหตุทางถนน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิ.ย. 57 ณ หอประชุม อำเภอขุนยวม พ.อ.อ.ฐปณต อนรรฆจถกล นักพัฒนาชุมชน จัดประชุมร่วม คณะกรรมการ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองปอน ในโอกาศบริหารกองทุน ครบ 1 ปี ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 57
อบต.เมืองปอน และ อบต.ผาป่อง เข้าประชุมร่วม เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน และพัฒนาหลักสูตร สำหรับตำบลศูนย์เรียนรู้ ในโครงการ สสส. ระหว่างวันที่ 6-7 มิ.ย. 57 ณ พิชชาพร เฮ้าส์ ตำบลผาป่อง แม่ฮ่องสอน อบต.เมืองปอน โดย นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน ร่วมกับวัดเมืองปอน พนักงานส่วนตำบล ประชาชน หน่วยทหารและหน่วยราชการในพื้นที่ จัดโครงการบวชป่า ณ บ้านป่าฝาง หมู่ 4 ตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 57 ทีมงาน โครงการผนึกพลังเครื่อข่ายวัฒนธรรมขับเคลื่อนตำบล สู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (พวช. อบต.เมืองปอน) ลงพื้นที่ บ้านป่าฝาง หมู่ 4 ทำ RECAP ระดับ หมู่บ้าน ณ วัดป่าฝาง เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 57
อบต.เมืองปอน ร่วกับ รพสต.เมืองปอน ตรวจสุขภาพ และแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้กับ ราษฎร หมู่ 2 บ้านเมืองปอน ประจำเดือน มิถุนายน ณ ศาลาประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 57 อบต.เมืองปอน จัดการประชุมเรื่องประเด็น การจัดการที่ดินในเขตป่า โดย อบจ.พอช. แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 57 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อบต.เมืองปอนจัดโครงการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชนระดับตำบล นำเสนอโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนยวม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 57
นายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน เป็นประธานการประชุม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อบต.เมืองปอน จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 โครงการ อบต.พบประชาชน โครงการกองทุน หลักประกันสุขภาพ และโครงการ ควบคุมป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าุ ณ วัดเมืองปอน บ้านเมืองปอน หมู่ 2 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2557 อบต.เมืองปอน ร่วกับ รพสต.เมืองปอน ตรวจสุขภาพ และแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้กับ ราษฎร หมู่ 1 บ้านเมืองปอน ประจำเดือน มิถุนายน ณ ศาลาเอกนประสงค์ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 57

ธนาคาร ธกส. ได้จัดวิทยากร แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับ การใช้ปุ๋ย ให้กับราษฎรที่สนใจ ในตำบลเมืองปอน โดยใช้้ห้องประชุมของ อบต.เมืองปอน เมื่อวันที่21 พ.ค. 57 อบต.เมืองปอน จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 โครงการ อบต.พบประชาชน โครงการกองทุน หลักประกันสุขภาพ และโครงการ ควบคุมป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าุ ณ วัดเมืองปอน บ้านเมืองปอน หมู่ 1 เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557 นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน และคณะทีมงาน สสส. เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ Re-Recap โดยใช้กระบวนการวิจัยชุมชนเชิงชาติพรรณวรรณา (สสส.) ระหว่างวันที่ 22-25 ณ อบต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
อบต.เมืองปอน จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 โครงการ อบต.พบประชาชน โครงการกองทุน หลักประกันสุขภาพ และโครงการ ควบคุมป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าุ ณ วัดหางปอน บ้านหางปอน หมู่ 3 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2557 อบต.เมืองปอน จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 โครงการ อบต.พบประชาชน โครงการกองทุน หลักประกันสุขภาพ และโครงการ ควบคุมป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าุ ณ วัดท่าหินส้ม บ้านท่าหินส้ม หมู่ 7 เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2557 อบต.เมืองปอน ร่วมกับ นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอขุนยวม อำเภอขุนยวม และ อส.สัมพันธ์ กองร้อย อส.จ.ขุนยวม ที่ 6 ออกบริการ ประชาชน บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ 6 ในโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม โครงการขยายผล โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 57
อบต.เมืองปอน จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 โครงการ อบต.พบประชาชน โครงการกองทุน หลักประกันสุขภาพ และโครงการ ควบคุมป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าุ ณ บ้านหนองแห้ง หมู่ 9 เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2557 อบต.เมืองปอน จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 โครงการ อบต.พบประชาชน โครงการกองทุน หลักประกันสุขภาพ และโครงการ ควบคุมป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าุ ณ บ้านแม่ซอ หมู่ 5 เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2557 อบต.เมืองปอน จัดอบรมแกนนำเยาวชนในการให้ความรู้ การเก็บข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูล TCNAP (สสส.) เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 57 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน

อบต.เมืองปอน แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้กับ ราษฎร หมู่ 3 บ้านหางปอน ประจำเดือน พฤษภาคม ณ วัดหางปอน เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 57

นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพลังเครือข่าย วัฒนธรรม ขับเคลื่อนตำบลสู่ชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่ ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ค. 57 ณ อบต.คอรุม อ.พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ในโครงการของ สสส. อบต.เมืองปอน จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 โครงการ อบต.พบประชาชน โครงการกองทุน หลักประกันสุขภาพ และโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าุ ณ บ้านป่าฝาง หมู่ 4 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2557
อบต.เมืองปอน จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 โครงการ อบต.พบประชาชน โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ภายในหมู่บ้าน พร้อมแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ณ บ้านแม่โข่จู หมู่ 10 เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2557 อบต.เมืองปอน จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 โครงการ อบต.พบประชาชน โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ภายในหมู่บ้าน พร้อมแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ณ บ้านมะหินหลวง หมู่ 8 เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2557 นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน ในการต้อนรับ องค์กรช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสงคราม ริมชายแดนด้านตะวันตกของประเทศไทย เพื่อศึกษาดูงาน กิจการวิสาหกิจชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่างๆของตำบลเมืองปอน และศึกษาวิถีชีวิตชุมชนไทยใหญ่ เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2557 ณ หมู่ 1และ 2 บ้านเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองปอน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อบต.เมืองปอน เป็นเจ้าภาพ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอขุนยวม ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน โดยมี นายไพฑูรย์์ หาญภัคดีสกุล ปลัดอาวุโส อำเภอขุนยวม เป็นประธานการประชุม อบต.เมืองปอน จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 โครงการ อบต.พบประชาชน โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ภายในหมู่บ้าน พร้อมแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ณ บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ 6 เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2557
อบต.เมืองปอน ได้จัดประเพณีสงกรานต์ (รดน้ําดําหัว) ผู้บังคับบัญชา และผู้อาวุโส ในตำบลเมืองปอน โดยมีผู้ร่วมงานมากมาย เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2557 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน และ อบต. เมืองปอน จัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ และกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 57 ณ วันเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน อบต.เมืองปอน ได้จัดทำโครงการ ปรับปรุง ต่อเติม ก่อสร้างห้องอาบน้ำแร่ ในน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง อีกเพิ่มอีก 8 ห้อง เพื่อรองรับจำนวนผู้มาท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว ปลายปีที่จะถึงนี้ และปรับสวนหย่อมเพิ่มขึ้น ให้สวยงาน งบประมาณจาก ยุทธศาสตร์แม่ฮ่องสอน จำนวน 2 ล้านบาท กำหนดเสร็จ ในเร็วๆนี้

อบต.เมืองปอนร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ ฝึกอบรม อพป.ประจำปี 2557 ณ บ้านหนองแห้ง หมู่ 9 ตำบลเมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี ปลัดอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 4-12 เม.ย. 2557

อบต.เมืองปอน ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์่ ขับขี่ปลอดภัย ประจำปี 2557 "่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ" ในเขตตำบลเมืองปอน ระหว่างวันที่ 11 เม.ย. 56 - 17 เม.ย. 57 อบต.เมืองปอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการผนึกพลังเครือข่ายวัฒนธรรม (สสส.)ขับเคลื่อนตำบลสู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 57 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
นายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน เป็นประธานการประชุม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานในพิธีเปิด งานกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลเมืองปอน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 2-3 เม.ย. 57 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายรณกร ฉิมปาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.เมืองปอน และพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนากระบวนการทางานวิชาการสนับสนุนการพัฒนา โดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม TCNAP และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ภายใน" ระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย. 57 ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ชั้น 4 และห้อง Computer Training อาคาร 15 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค
นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานใน โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ระหว่างวันที่ 20 - 21 มี.ค. 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.เมืองปอน โดยมี นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน และนายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน ให้การ ต้อนรับ นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน และนายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์ล้านนา พร้อมด้วย ตำบลแม่ข่าย ทั้ง 5 แห่ง (อุโมงค์ ผาสิงห์ เชิงดอย วังชิ้น หัวง้ม) จัดการประชุม สร้างการเรียนรู้ และพิธี MOU เครือข่าย ในวันที่ 22-23 มีนาคม ณ. ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 57 ได้เกิดเหตเพลิงใหม้ บ้านของนายอารี คงมณี บ้านของนายไพโรจน์ ไชยวิฑูรย์ และบ้านของ นายจ่อละ อรวรรณา จำนวน 3 หลัง อยู่หมู่ 2 บ้านเมืองปอน อบต.เมืองปอน นำรถดับเพลิง ออกช่วยเหลือดับไฟ เสียหายทั้งหลัง (ดังรูป) เหตุเกิดจาก ไฟใหม้ป่าด้านหลังบ้าน จนลามมาติดที่ตัวบ้าน จนเกิดความเสียหายทั้งหลังดังกล่าว ทาง อบต.เมืองปอน จะให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ตามระเบียบของทางราชการต่อไป
นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน และนายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน เข้าอบรม “ โครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นด้านการวางแผน พัฒนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาดูงานกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอขุนยวม ลงพื้นที่ หมู่ 10 บ้านแม่โข่จู ตำบลเมืองปอน ในโครงการ อำเภอยิ้ม.......เคลื่อนที่ ร่วมกับ พนักงานส่วนตำบลเมืองปอน รพ.สต. เมืองปอน สาธารณสุขอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ อส.อำเภอ และหลายๆหน่วยงาน ให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2557 นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานในพิธี รวมพลสตรีขุนยวม พลังขับเคลื่อนแก้จน บนวิถีีพอเพียง ในวันสตรีสากลอำเภอขุนยวม เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2557 โดยมี อบต.เมืองปอน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม อำเภอขุนยวม
นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน นายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน จำนวน 30 คน เข้าร่วมงาน เวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่น สู่การอภิวัฒน์ประเทสไทย ครั้งที่ 4 ณ ไบเทคบางนา ระหว่างวันที่ 1-3 มี.ค. 57 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ห่วงระหว่างวันที่ 11 -13 มี.ค. 57 อบต.เมืองปอน นำรถดับเพลิง ออกช่วยเหลือดับไฟป่าริมทางบ้านหางปอน และอีกหลายจุด ในตำเมืองปอน ทั้งกลางวันและกลางคืน ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการออกปฏิบัติงาน พ.อ.อ.ฐปณต อนรรฆจถกล นักพัฒนาชุมชน ร่วมประชุม คณะกรรมการร่วมเวทีบูรณาการตามแผนที่ชีวิต โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุม อำเภอ ขุนยวม จัดโดยเจ้าหน้าที่พัฒนาการอำเภอ เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2557
นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน พร้อมด้วย นายสุวิทย์ วารินมร์ รองนายก อบต.เมืองปอน เข้าร่วมประชุม โครงการเสริมสร้างระบบเครือข่ายพัฒนาสังคม และสวัสดิการสังคมระดับอำเภอ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 43 จ.แม่ฮ่องสอน ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง มส. เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2557 นายโอภาส จันทร์โอภาส ผอ.กองช่าง นำรถน้ำ อบต.เมืองปอน ออกช่วยเหลือดับไฟป่าริมทางบ้านป่าฝาง และอีกหลายจุด ในตำเมืองปอน ช่วงปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2557 พ.อ.อ.ฐปณต อนรรฆจถกล นักพัฒนาชุมชน และนายกิตติศัพท์ วันทา นักวิชาการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพนักจัดการ:ด้านการเงินและบัญชี และการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์" เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 57 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.สน.3)
พ.อ.อ.ฐปณต อนรรฆจถกล นักพัฒนาชุมชน อบต.เมืองปอน ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนขุนยวม ในการจัดกิจกรรม ทัศนศึกษา นอกสถานที่ จำนวน 366 คน ที่น้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง ระหว่างวันที่ 17-18 ก.พ. 2557 นายรณกร ฉิมปาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.เมืองปอน เข้าร่วมการประชุมเพื่อระดมความคิดในการจัดทำ ยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 18-19 ก.พ. 57 ณ อาคารบุญชูตรีทอง รร.ฮ่องสอนศึกษา จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุวิทย์ วารินมร์ รองนายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานการประชุม วิเคราะห์และวางแผน ภายใต้โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ใน ตำบลเมืองปอน ที่อาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ อบต.เมืองปอน เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2557
นายสุวิทย์ วารินทร์ รองนายก อบต.เมืองปอน ให้การต้อนรับ นายก อบต.ละลมใหม่พัฒนา ปลัด อบต.ละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย ส.อบต.และพนักงานส่วนตำบล จำนวน 51 ท่าน เข้าเยี่ยมชมกิจการกลุ่มแปรรูป ดอกเอื้องงาม บ้านเมืองปอน เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2557 นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์ ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนยวม จัดโดย กรมป่าไม้ เมื่อ
วันที่ 7 ก.พ. 57

อบต.เมืองปอน รับแจ้งเหตุ มีเพลิงใหม้ ริมถนน 108 อยู่ในเขต หมู่ 7 บ้านท่าหินส้ม จึงส่งรถน้ำดับเพลิง ออกไปสกัดไฟ ซึ่งเป็นป่าข้างทาง เสียหายเล็กน้อย รถดับเพลิง สามารถดับได้ทัน เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 57 เวลาประมาณ 14.00 น.
นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน พร้อมด้วย นางพจนา วัฒนมาลา รองปลัด อบต.เมืองปอน และ นางสาวประไพพิศ กิ่งแก้วเพชร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมการจัดเวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่น สู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 18-19 ม.ค. 2557 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองปอน จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิษุสงฆ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ ศูนย์ฯ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2557 นายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน จัดประชุม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2557 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2557
นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ให้การต้อนรับ ท่านสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 1พร้อมคณะ เพื่อทบทวนทุนและศักยภาพและหารือแนวทาง การขับเคลื่อน "ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตำบลแห่งการเรียนรู้" กลุ่มงาน สสส. เมื่อวันที่ 14-16 ม.ค. 57 อบต.เมืองปอน ให้การต้อนรับ เครือข่ายจิตอาสาพัฒนาสังคม สภานักเรียนเขต 1,2,3 กรุงเทพมหานคร ในการออกช่วยเหลือสังคม ณ หย่อมบ้านห้วยไม้ซาง หมู่ 8 บ้านมะหินหลวง ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม และเข้าค่ายพักแรมที่ บ่อน้าพุร้อนบ้านหนองแห้ง เมื่อวันที่ 16-18 ม.ค. 57 นายสุวิทย์ วารินมร์ รองนายก อบต.เมืองปอน และ นายรณกร ฉิมปาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนกระบวนการวิจัยชุมชน (re-recap) ระหว่างวันที่ 20-23 ม.ค. 57 ณ ศูนย์สาธิตการผลิตและการตลาดหนองปรือ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก
นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน นายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบลเมืองปอน ร่วมกันแจกผ้าห่มกันหนาว และแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ณ หมู่ 6 บ้านแม่ลาก๊ะู ตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2557 อบต.เมืองปอน จัดพิธีทำบุญอาคารเอนกประสงค์ หลังใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2557 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรองและลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 และชั้น ป.1-4 รวม 203 คน ณ น้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2557
นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน นายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบลเมืองปอน ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมทั้งแจกผ้าห่มกันหนาว และแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ณ หย่อมบ้านห้วยไม้ซาง ตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2557 นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน นายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบลเมืองปอน ร่วมกันแจกผ้าห่มกันหนาว และแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ณ หมู่ 8 บ้านมะหินหลวง ตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2557 นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน นายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบลเมืองปอน ร่วมกันแจกผ้าห่มกันหนาว และแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ณ หมู่ 10 บ้านแม่โข่จู ตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2557
อบต.เมืองปอน ร่วมกับ ส่วนราชการ ใน อ.ขุนยวม จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ ดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ณ หมู่ 7 บ้านท่าหินส้ม ตำบลเมืองปอน ระหว่างวันที่ 7-8 ม.ค. 2557 อบต.เมืองปอน ตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงปีใหม่ "ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ" ในเขตตำบลเมืองปอน ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 56 - 2 ม.ค. 57 อบต.เมืองปอน แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้กับ ราษฎร ณ ศาลาเอนกประสงค์หลังใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557
งานวันคริสมาสต์ ที่หมู่ 8 บ้านมะหินหลวง ตำบลเมืองปอน เมื่อคื่นของวันที่ 24 ธ.ค. 56 นักเรียนและครูอาจารย์ โรงเรียนในสังกัดเครือข่ายขุนยวม-แม่เงา และโรงเรียนบ้านคำสุข ใช้สถานที่ น้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง จัดประชุมค่ายลูกเสือ จำนวนประมาณ 300 คน เมื่อวันที่ 8-10 ม.ค. 57 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา ดูงานน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 57 ในโครงการ เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา จำนวน 131 คน
พนักงานส่วนตำบล ร่วมกัน ทำความสะอาด อบต.เมืองปอน 23 ธ.ค.56 นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน พร้อมด้วย นายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน ให้การต้อนรับ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ผู้ดำเนินรายการ เที่ยวละไมไทยแลนด์ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 56 เพื่อถ่ายทำรายการ เที่ยวละไมไทยแลนด์ ที่น้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง ออกอากาศ ทางช่อง 3 วันที่ 19 ม.ค. 57 เวลา 06.20 น เพื่อตำบลแห่งการเรียนรู้ ในโครงการของ สสส.ณ อบต.เมืองปอนระหว่างวันที่ 24-46 ธ.ค. 56
นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน พร้อมด้วย นายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอนการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน อบต.เมืองปอน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 และรับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เมืองปอน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอนเป็นประธาน การประชุม คณะกรรมการ กองทุน สปสช. ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 56 ณ ห้องประชุม อบต. เมืองปอน

อบต.เมืองปอน จัดทบทวน โครงการพัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉิน

กู้ชีพ ตำบลเมืองปอน ณ อบต.เมืองปอน เพื่อเป็นการป้องกัน

เหตุฉุกเฉิน ในช่วง 7 วันอันตราย (เทศกาลปีใหม่) ที่จะถึงนี้

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 56

นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน พร้อมด้วย นายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอนร่วมงาน ดอกบัวเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่โรงเรียนอนุบาลขุนยวม เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 56 นายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน เป็นประธานการประชุม ชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2557 ให้กับอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพื่อข้อมูลที่มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนยวม เป็นผู้ร่วมบรรยาย ณ ห้องประชุม อบต.เมืองปอน เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 56 นายจิรพงศ์ เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 19 ธ.ค. 56 เสนอต่อ นายก อบต.เมืองปอนเพื่อ รายงานต่อ สภา อบต.เมืองปอน และ รายงานต่อคณะกรรมการพัฒนา อบต.เมืองปอนทราบและประกาศประชาสัมพันธ์ใหประชาชนทราบต่อไป ณ ห้องประชุม อบต.เมืองปอน
นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอนเป็นประธาน เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและปฐมนิเทศ ข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 2-3 ธ.ค. 2556 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน นายชาญชัย ศรีเสถียร นายอำเภอขุนยวม เป็นประธาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเ็ด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ร่วมกับข้าราชการ ทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 56 ณ หอประชุม อำเภอขุนยวม นายสุวิทย์ วารินทร์ รองนายก อบต.เมืองปอน และ พ.อ.อ.ฐปณต อนรรฆจถกล นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้กับ ราษฎร หมู่ 7 บ้านท่าหินส้ม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556

นายชาญชัย ศรีเสถียร นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานในการเปิดประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 56 ณ อบต.เมืองปอน และสภาฯได้ คัดเลือก นายดำรง โตริ ส.อบต.หมู่ 7 เป็นประธานสภาฯ คนปัจจุบัน

นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอนพร้อมด้วย นายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน ได้นำพนักงานส่วนตำบลทุกคนแวะเที่ยวชมทุ่งดอกบัวตอง เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 56 นางพจนา วัฒนมาลา ประธานกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้ง พร้อมด้วยคณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้ง ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้ง ในระหว่างปี 2553-2555 โดยมี นายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำ อบต.เมืองปอนร่วมสังเกตุการณ์
 

 

 
 

 


 

 

 

 

 

 


 

Quick Link