*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญสามัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ประกาศมาตราการให้รางวัลและการลงโทษของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของ อบต.เมืองปอน พ.ศ. 2556

นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2   

 ประกาศ อบต.เมืองปอน เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
                            (ภาคผนวก ก.) , (ภาคผนวก ข.)

 1 ก.พ. 57 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ประกาศ แจ้งกำหนด ยื่นแบบแสดงรายการและกำหนดการชำระ ค่าภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้ายและกำหนอการชำระค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ต่างๆ ประจำปี 2557
 9 ต.ค. 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ***  
                            ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสด,ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,ตำแหน่ง นายช่างโยธา
                            ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ,ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญช
 9 ต.ค. 2556 ประกาศ กำหนด วันเวลา สถานที่สอบ (ภาค ก.) , (ภาค ข.), (ภาค ค.)
                           และประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหนง ***
 
 9 ต.ค. 2556 ประกาศ ระเบียบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคบเป็นพนักงานส่วนตำบล ***  
 30 ต.ค. 2556ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของ
                             องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 8 (นักบริหารงาน อบต. 8 )
  ***  
  1 พ.ย. 2556  ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 
                           และ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
                           (สัมภาษณ์,ภาค ค.)
***  
  8 พ.ย. 2556  ประกาศคณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
                      เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแขงขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
***
13 พ.ย. 2556 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2556
20 พ.ย. 2556 กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
 9 ธ.ค. 2556  ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของ
                          องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดสถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล                           ตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น
 
 17 ธ.ค. 2556  ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของ
                           องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น                            ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต. 8 )
 
 5 พ.ย. 56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง มาตรการให้รางวัลและการลงโทษของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน พ.ศ. 2557
 6 พ.ย. 56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
13 พ.ย. 2556 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2556
20 พ.ย. 2556 กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก
 9 ธ.ค. 2556  ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของ
                          องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดสถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล                           ตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น
 
 17 ธ.ค. 2556  ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของ
                           องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น                            ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต. 8 )
 

 27 ธ.ค. 56 ประกาศข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน

 

 1 ก.พ. 57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน แจ้งกำหนด ยื่นแบบแสดงรายการและกำหนดการชำระ ค่าภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้ายและกำหนอการชำระค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ต่างๆ ประจำปี 2557 ******** หนังสือแจ้ง การยื่นแบบแสดงรายการและกำหนดการชำระ ค่าภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้ายและกำหนอการชำระค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ต่างๆ ประจำปี 2557

 8 ต.ค. 57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2557
 20 ต.ค. 57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงาน คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี 2557
 28 ต.ค. 57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน คัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี 2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (รายละเอียดเชิญอ่านด้านใน)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพ      การป้องกันและเฝ้าระวัง (รายการค่าก่อสร้างลานกีฬา) หมู่ 1   เอกสารแนบท้าย หมู่ 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพ      การป้องกันและเฝ้าระวัง (รายการค่าก่อสร้างลานกีฬา) หมู่ 9 เอกสารแนบท้าย หมู่ 9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการก่อสร้างสนามกีฬา (แบบปลูกหญ้า) หมู่ 1 บ้านเมืองปอน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ 9 บ้านหนองแห้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2557
----(เอกสารแนบท้าย ประกอบโครงการ จำนวน 4 โครงการ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยาง แบบ over lay สายบ้านเมืองปอน หมู่ 2 ตำบลเมืองปอน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเมืองปอน หมู่ 1-บ้านป่าฝาง หมู่ 4 ตำบลเมืองปอน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเมืองปอน หมู่ 2-บ้านแม่ซอ หมู่ 5 ตำบลเมืองปอน