*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
1 พ.ค 63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง การลงทะเบียนการขอรับการช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

1 ต.ค. 57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
1 ธ.ค. 57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง มาตรการให้รางวัลและการลงโทษของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน พ.ศ. 2558
1 ธ.ค. 57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
15 ธ.ค. 57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง แจ้งกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและกำหนดการชำระค่าภาษีโรงเรือน และที่ดินภาษีป้ายและกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2558
15 ธ.ค. 57 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ที่ 296 / 2557 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสำรวจ
15 ธ.ค. 57 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ที่ 297 / 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปี และคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่
15 ธ.ค. 57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ที่ 298 / 2557 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฏหมายว่าด้วยภาษีป้าย
8 ธ.ค. 58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง แจ้งกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและกำหนดการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2559
8 ธ.ค. 58 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ที่ 332 / 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีและคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม
8 ธ.ค. 58 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ที่ 333 / 2558 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฏหมายว่าด้วยภาษีป้าย
8 ธ.ค. 58 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ที่ 334 / 2558 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานประเมินและพนักงานสำรวจ
16 ก.พ. 59 ตารางแสดงรายชื่อวิทยากรชุมชนผู้มีความเชี่ยวชาญงานสาขาต่างๆในพื้นที่ตำบลเมืองปอน
9 ธ.ค. 59 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินค่ารายปี และคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม
9 ธ.ค. 59 เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
9 ธ.ค. 59 เรื่องแต่งตั้งพนักงานประเมินและเจ้าหน้าที่สำรวจ
27 ธ.ค. 59 เรื่องแจ้งการยื่นแสดงรายการเพื่อชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
13 ต.ค. 60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
14 ธ.ค. 60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
12 ธ.ค. 60 เรื่องแต่งตั้งพนักงานประเมินและเจ้าหน้าที่สำรวจ
12 ธ.ค. 60 เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
12 ธ.ค. 60 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินค่ารายปี และคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่
25 ธ.ค. 60 เรื่องแจ้งการยื่นแสดงรายการเพื่อชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
5 ม.ค. 61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
12 ม.ค. 61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. (สัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
18 ม.ค. 61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
14 ม.ค. 62 ประกาศแบบรายงานของผู้สอบบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
24 มิ.ย. 62 ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
15 ต.ค. 62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1) (2)