*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ผนังกั้นน้ำ คสล. บ้านเมืองปอน หมู่ 2 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ 6 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเมืองปอน หมู่ 1 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ี 3 ตำบลเมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
17 ธ.ค. 58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
28 ธ.ค. 58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง โครงการไถปรับถนนดินพร้อมขยายทางเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ 5 บ้านแม่ซอ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
13 ม.ค. 59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง โครงการจ้างเหมาไถปรับถนนดินทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 3 จุด หมู่ 3,6,10 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
24 มี.ค. 59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านมะหินหลวง (หย่อมบ้านห้วยไม้ซาง) ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
24 มี.ค. 59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค หมู่ 9 บ้านหนองแห้ง ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
24 มี.ค. 59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านแม่โข่จู ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
24 มี.ค. 59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านแม่ลาก๊ะ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
13 พ.ค. 59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน และเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 4 บ้านป่าฝาง ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
13 พ.ค. 59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงขยายสะพานข้ามลำห้วยเหมืองภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
13 พ.ค. 59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
13 พ.ค. 59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง โครงการก่อสร้างเวทีกิจกรรม หมู่ 1 (วัดเมืองปอน) บ้านเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
16 พ.ย. 60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง โครงการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่่ 2 บ้านเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
16 พ.ย. 60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay หมู่่ 1 บ้านเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
16 พ.ย. 60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่่ 2 บ้านเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1 ธ.ค. 60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay หมู่่ 1 บ้านเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7 ธ.ค. 60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองปอน หมู่ 2 บ้านเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เอกสารที่ 1 เอกสารที่ 2
11 ก.ค. 61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน (TOR) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองปอน หมู่ 1 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เอกสารที่ 1 เอกสารที่ 2
11 ก.ค. 61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน (TOR) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองปอน หมู่ 2 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เอกสารที่ 1 เอกสารที่ 2
11 ก.ค. 61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน (TOR) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าหินส้ม หมู่ 7 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เอกสารที่ 1 เอกสารที่ 2
4 ธ.ค. 61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
4 ธ.ค. 61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
4 ธ.ค. 61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้า่งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 1,2 บ้านเมืองปอน และหมู่ 4 บ้านป่าฝาง ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
27 มี.ค. 62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561)
17 พ.ค. 62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562)
3 ก.ค. 62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี
10 ก.ค. 62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562)
6 ส.ค. 62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเมืองปอน หมู่ 1,2 และบ้านป่าฝาง หมู่ 4 ตำบลเมืองปอน โดยวางท่อจ่ายน้ำพีวีซีเพิ่มเติมในโครงการเดิม ด้วยวิีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
31 ต.ค. 62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)
8 ม.ค. 63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)
9 เม.ย. 63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)
3 กรกฎาคม 2563 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ