*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
ลักษณะที่ตั้ง 
       ตำบลเมืองปอนมีพื้นที่ทั้งหมด 10 หมู่บ้านและ 1 หย่อมบ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ตามแนวถนนสายแม่สะเรียง – ขุนยวม
และมีพื้นที่บนภูเขาสูงทุรกันดาร  ตำบลเมืองปอนมีระยะทางห่างจากอำเภอขุนยวม 12 กิโลเมตร ห่างจาก อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 80 กิโลเมตร
เดินทางตามถนนทางหลวงหมายเลข 108  สายเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน

 

อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
      ทิศตะวันออก     ติดกับ   ตำบลแม่ยวมน้อย ตำบลแม่โถ  อำเภอแม่ลาน้อย
      ทิศตะวันตก      ติดกับ   ตำบลแม่เงา ตำบลแม่กิ๊
      ทิศเหนือ          ติดกับ   ตำบลขุนยวม
      ทิศใต้             ติดกับ   ตำบลแม่โถ  อำเภอแม่ลาน้อย

 

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
        ตำบลเมืองปอนมีเนื้อที่ทั้งหมด โดยประมาณ  405  ตารางกิโลเมตร  หรือ  253,125  ไร่

 

ลักษณะภูมิประเทศในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
       ตำบลเมืองปอน ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ด้าน สภาพอากาศมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว สภาพพื้นที่ส่วนใหญ
่เป็นภูเขาสูงและป่าไม้ โดยทั่วไปเป็นป่าเขาทุรกันดาร มีภูเขาสูงสลับซับซ้อนถึงร้อยละ 70 มีพื้นที่ราบบริเวณลุ่มแม่น้ำปอนและลุ่มน้ำแม่ลาก๊ะ
เป็นพื้นที่ทำการเกษตรและตั้งบ้านเรือนประมาณ 89.7 ตารางกิโลเมตร หรือ 56,062.50 ไร่

 

เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน  แบ่งการปกครองทั้งหมดเป็น  10 หมู่บ้าน และ 1 หย่อมบ้าน ได้แก่
      หมู่ที่  1       บ้านเมืองปอน
      หมู่ที่  2       บ้านเมืองปอน
      หมู่ที่  3       บ้านหางปอน
      หมู่ที่  4       บ้านป่าฝาง
      หมู่ที่  5       บ้านแม่ซอ
      หมู่ที่  6       บ้านแม่ลาก๊ะ
      หมู่ที่  7       บ้านท่าหินส้ม
      หมู่ที่  8       บ้านมะหินหลวง 
                       และหย่อมบ้านห้วยไม้ซาง
      หมู่ที่  9       บ้านหนองแห้ง
      หมู่ที่  10     บ้านแม่โข่จู

รายชื่อ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเมืองปอน หมู่ 1 - 10
 

 
กำนัน หมู่1 บ้านเมืองปอน
ผู้ใหญ่บ้าน หมูู่่ 2 บ้านเมืองปอน
ผู้ใหญ่บ้าน หมูู่ 3 บ้านหางปอน
ผู้ใหญ่บ้าน หมูู่ 4 บ้านป่าฝาง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านแม่ซอ
 
นายอธิพงษ์ ฟองสมุทร
นายศักดิ์ศิริ เดชเจริญ
นายบุญกฤษ นิลละออง
นางละออ ใจเย็น
นายธำรงค์ รักเพื่อนฝูง
 
 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่6 บ้านแม่ลาก๊ะ
ผู้ใหญ่บ้าน หมูู่ 7 บ้านท่าหินส้ม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านมะหินหลวง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 บ้านหนองแห้ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 บ้านแม่โข่จู
 
นายชาญชัย มีเบญจมาศ
นายเจรียน กาวิชัย
นายสุขเกษม ชัยปรีชาเลิศ
นายถนอม กอบจิตสะอาด
นายสุรชัย ธรรมชาติแห่งเขา
 
-จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่าคนละ 30,000 บาท ต่อปี ในตำบลเมืองปอน ประจำปี 2556