*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

- การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
- การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
- การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
- การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาต เป็นผู้ดำเนินการสุสาน และฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
- การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะ
- การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
- การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
- การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่้งปฏิกูล
- การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
- การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32
- การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
- การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
- การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
- การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
- การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
- การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ้่น
- การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ้่น
- การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
- การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
- การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์
- การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
- การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง
- การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
- การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
- การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
- การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
- การแจ้งขุดดิน
- การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
- การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
- การแจ้งถมดิน
- การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
- การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
- การรับชำระภาษีป้าย
- การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
- การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
- การอุทิศที่ดินให้เป็นสมบัติของศาลเจ้า