องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ
 
       
  - การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร   - การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
  - การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   - การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
  - การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร   - การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ้่น
  - การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาต เป็นผู้ดำเนินการสุสาน และฌาปนสถานสาธารณะหรือ สุสานและฌาปนสถานเอกชน   - การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน ของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ้่น
  - การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะ   - การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
  - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   - การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
  - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ   - การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์
  - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป   - การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
  - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่้งปฏิกูล   - การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง
  - การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ   - การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
  - การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32   - การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
  - การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน   - การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
  - การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   - การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  - การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)   - การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  - การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้าง ประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   - การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
  - การแจ้งขุดดิน   - การรับชำระภาษีป้าย
  - การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   - การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  - การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  - การแจ้งถมดิน   - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  - การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   - การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
  - การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   - การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
  - การอุทิศที่ดินให้เป็นสมบัติของศาลเจ้า