องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ
 
       
  ราคามาตรฐานครุภัณฑ   -คู่มือการปฏิบัติงาน การเงินและบัญชี
  ....................................................................................................   ....................................................................................................
  บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น   -คู่มือการปฏิบัติงาน การลงทะเบียนทางหลวงชนบท
  ....................................................................................................   ....................................................................................................
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.   -คู่มือการปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษี
  ....................................................................................................   ....................................................................................................
  คู่มือการปฏิบัติทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองท้องถิ่น   -คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ....................................................................................................   ....................................................................................................
  คู่มือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   -คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการ2
  ....................................................................................................   ....................................................................................................
  คู่มือปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 1) กระบวนการเบิก - จ่ายเงิน ระบบ GFMIS   -คู่มือการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ....................................................................................................   ....................................................................................................
  คู่มือปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) หลักเกณฑ์จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล   -คู่มือการเข้ารับและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
  ....................................................................................................   ....................................................................................................
  คู่มือตรวจสอบระยะทางสำหรับเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน   -คู่มือรวมระเบียบ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  ....................................................................................................   ....................................................................................................
  คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน .compressed   -คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
  ....................................................................................................   ....................................................................................................
  แผนผังแสดงขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์.compressed   -คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ
  ....................................................................................................   ....................................................................................................
  คู่มือการพัมนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   -คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
  ....................................................................................................   ....................................................................................................
  -คู่มือการปฏิบัติงาน บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   -คู่มือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
  ....................................................................................................   ....................................................................................................
  -คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน   -คู่มือปฏิบัติงานด้านวินัย
  ....................................................................................................   ....................................................................................................
  -คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน   -คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  ....................................................................................................   ....................................................................................................
  -คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อนเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการจากระบบซีเป็นระบบแท่ง   -มาตรฐานกำหนดตำแหน่งฉบับสมบูรณ์ กระทรวงมหาดไทย
  ....................................................................................................   ....................................................................................................
  -หนังสือระเบียบกฎหมาย และหนังสือตอบหารือต่างๆ เกี่ยบกับการปฏิบัติงานด้านงานคลังขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น   -คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  ....................................................................................................   ....................................................................................................