องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ
 
       
  -แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   -รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
  ......................................................................................................   ......................................................................................................
  - รายการใช้จ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   -แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  ......................................................................................................   ......................................................................................................
  -รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   -แบบสรุปผลการดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
  ......................................................................................................   ......................................................................................................
  -ข้อมูลรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   -แบบสรุปผลการดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
  ......................................................................................................   ......................................................................................................
  -รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ประจำปีงบประมาณ 2562   -แบบสรุปผลการดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
  ......................................................................................................   ......................................................................................................
  -รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   -แบบสรุปผลการดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
  ......................................................................................................   ......................................................................................................
  -ข้อมูลรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   -แบบสรุปผลการรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2563
  ......................................................................................................   ......................................................................................................
  -รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   -แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563
  ......................................................................................................   ......................................................................................................
  -แผนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  ......................................................................................................   ......................................................................................................
  -แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   -แผนการใช้จ่ายประจำปี 2562
  ......................................................................................................   ......................................................................................................
  -รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   -รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
  ......................................................................................................   ......................................................................................................
  -รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   -รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563
  ......................................................................................................   ......................................................................................................