องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ
 
       
  ส่วนที่ 1 บทนำ   -แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
  ส่วนที่ 2 รายละเอียดบัญชีโครงการ   -แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 1
  -ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2555   -แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 2
  - ส่วนที่ 1 แผนดำเนินงาน 2557   -แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3
  - รายละเอียดบัญชีโครงการ แผนดำเนินงาน 2557   -แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4
  - ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2557   -แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
  - ส่วนที่ 1 แผนดำเนินงาน 2558    
  - ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2558    
  - ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    
  -แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560    
       
  ....................................................................................................   ...................................................................................................
  - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี   -รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 ของ รอบ 12 เดือน (ต.ค.61 - ก.ย. 62)
  ....................................................................................................   ........................................................................................................
  -ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบทุจริต เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน   -รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของ รอบ 6 เดือน (ต.ค.62 - มี.ค.63)
  ....................................................................................................   .........................................................................................................
  -แผนปฏบัติการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561   -แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตสี่ปีี (พ.ศ. 2561-2564)
  ....................................................................................................   ....................................................................................................
  -แผนปฏบัติการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563   -ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  ....................................................................................................   ....................................................................................................
  -รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561   -ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในตำบลเมืองปอน จำประจำปี 2562
  ....................................................................................................   ....................................................................................................
  -รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   -รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562
  ....................................................................................................   ....................................................................................................
  -แผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ประจำปีงบประมาณ 2563   -ประกาศ อบต.เมืองปอน เรื่องรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ....................................................................................................   ....................................................................................................