*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

 

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ (กิจกรรมบวชป่า ประจำปี ๒๕๖๓)
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้วยทรายขาว หมู่๔ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน คณะสงฆ์ รพ.สต.บ้านเมืองปอน
รร.ชุมชนบ้านเมืองปอน ปกครองท้องที่ และหน่วยงานราชการในพื้นที่

ประชุม สปสช. 26 มิถุนายน 2563 โครงการปฏิบัติการ ๙๐ วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่งคง ทางอาหาร" ณ ที่ทำการ อบต. เมืองปอน  เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 63

โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ขุดบ่อกักเก็บน้ำและ มอบกระสอบทรายเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ช่วงเดือน มกราคม 63

4 มีนาคม 2563 เวลา 14.30. น. เกิดเหตุไฟไหม้บ้านเลขที่ 160 หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับความเสียหายทั้งหลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ปอน ได้ให้การช่วยเหลือ โดยจัดหาที่พักอาศัยชั่วครา ว ณ ศูนย์วัฒนธรรมตำบลเมืองปอน พร้อมผู้มีจิตศรัทธา มอบอุปกรณ์ เสื้อผ้า ของใช้ที่จำเป็นเบื้องต้น ให้กับผู้ประสบภัย

อบต.เมืองปอน จัดเจ้าหน้าที่ ตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวก ช่วง 7 วันอันตราย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในตำบลเมืองปอน 2 จุด ที่หน้า วัดธรรมเจดีย์ หมู่ 2 และทางเข้าน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง หมู่ 9 ระหว่าวันที่ 27 ธ.ค. 62 จนถึง วันที่ 2 ม.ค. 63
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ มาทัศนศึกษา ณ น้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 63

นายบุญกฤษ นิลละออง ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล เมืองปอน จัดประชุมกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลเมืองปอน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการ ให้กับสมาชิกกองทุนฯ พร้อมทั้งมอบเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย และเสียชีวิต จำนวนหลายราย เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 63 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน

มูลนิธิเพื่อนกันปันสุข ออกช่วยเหลือปันน้ำใจ แก่เด็กแล้วประชาชน ในย่อมบ้านห้วยไม่ซาง และร.ร.บ้านแม่ลาก๊ะ ในตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 62 โดยมี นายสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน ให้การต้อนรับ

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย และโรงเรียน บ้านดูลาเปอร์ ร.รบ้านแม่และ ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 62 ณ น้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง นายดำรง โตริ ประธานสภา อบต.เมืองปอน เป็นประธาน จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เพื่อรายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เมืองปอน เมื่อวันที่ 27ธ.ค. 62 ณ อาคารเอนกประสงค์ ตำบลเมืองปอน ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน และตัดสินเพื่อพิจารณา คัดเลือกผู้ได้รีบรางวัล โดยการประเมินผลงาน นายอธิพงษ์ ฟองสมุทร กำนันตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 62
อำเภอขุนยวม จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อที่ ณ บ้านมะหินหลวง หมู่ 8 ตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 62 พร้อมกับอบต.เมืองปอน จัดโครงการ อบต.เมืองปอน พบประชาชน คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนางิ้ว และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยมาทัศนศึกษา ณ น้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 62 โรงเรียนบ้านหว่านโน และโรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย นำครูและนักเรียน มาทัศนศึกษา ณ บ่อน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562
อบต.เมืองปอน ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่ อำเภอขุนยวม ส่วนราชการต่างๆ และพสกนิกร อำเภอขุนยวม ร่วมกิจกรรม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลย เดช ราัชการที่ 9 ณ หน้าอาคาร ที่ว่าการอำเภอขุนยวม ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 พันจ่าอากาศเอกฐปณต อนรรฆจถกล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำผู้ิการในตำบลเมืองปอน ร่วมงานวันคนพิการสากล ณ อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.62 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง จัดกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมปลูกป่าถวาย พ่อหลวง แลักิจกรรมจิตอาสา ณ ร.ร.บ้านหนองแห้ง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562
อบต.เมืองปอน จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษ์ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน โรงเรียนบ้านแม่สุริน นำครูและนักเรียน มาทัศนศึกษาบ่อน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 62 อบต.เมืองปอน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมงาน รำลึก วันปิยมหาราช ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุนยวม โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานเปิด งานประเพณีเดือนสิบสอง "เขาวงกต" ระหว่างวันที่ 8-11 พ.ย. 62 ณ วัดเมืองปอน ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ว่่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ ์นายอำเภอจุนยวม และนายวินัย จีนาบุตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนยวม กล่าวรายงาน นายสุวพงศ์ กิติภัทรพิบูลย์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบาน ประจำปี 2562 มีผู้ไปเที่ยวงานกว่าพันคน ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามบินเก่า อำเภอขุนยวม ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร มอบหนังสืออนุญาต เอกสารสิทธิเข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 62 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองปอน จัดโดย สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อบต.เมืองปอนจัด โครงการส่งเสริมดารอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ (กิจกรรม การอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ ดอกคำตึง ปี 2562) และบวชป่า เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 62 ณ บริเวณ จุดชมวิวบ้านเมืองปอน โดยมีปลัดอำเภอขุนยวม เป็นประธานในพิธี นายสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ้การป้องกันและ แก้ไขปัญหาทุจริต คอรัปชั่น และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ แก่ประชาชน ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ประจำปี 2562 และโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และปกป้องสถาบันชาติ ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน โดยมี ท่านพระครู เจ้าอาวาสวัดเมืองปอน และ นักนิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลขุนยวม มาเป็น วิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 62 นายสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานเปิด โครงการก่อสร้างฝายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฝาย) ณ บ้านมะหินหลวง หมู่ 8 ตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 22 ส.ค.62
นายสุขเกษม ชัยปรีชาเลิศ ผู้ใหญ่บ้านมะหินหลวง หมู่ 8 เป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุน การประกอบอาชีพ แก่กลุ่มอาชีพ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการผลิตกาแฟคั่ว ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านมะหินหลวง เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 62 อบต.เมืองปอน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค. 62 ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อ.หางดง และเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอนจัดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญา สู่ลูกหลาน กิจกรรม "อบรมให้ความรู้ ทักษะการถ่ายทอดความรู้" โดย นายองปุ้น ไชยวิฑูรย์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 62
อบต.เมืองปอน ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองปอน และโรงเรียนบ้านหนองแห้ง จัดโครงการสร้างเยาวชน จิตอาสา ร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น ณ อาคารรันในหลวง โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 62 โดยมีนายถนัด ชัยวิฑูรย์ รองนายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน อบต.เมืองปอน จัดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านมะหินหลวง หมู่ 8 เมืองปอน เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 62 โดยมี นายสุขเกษม ชัยปรีชาเลิศ ผู้ใหญ่บ้านมะหินหลวง เป็นประธานในพิธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมงาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุม อำเภอขุนยวม เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2562 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธาน
คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงาน โครงการ "หมู่บ้านรักษาศลี 5 ณ วัดเมืองปอน หมู่ 1 บ้านเมืองปอน เมื่อ วันที่ 31 ก.ค. 62 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมงาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 62 อบต.เมืองปอน ร่วมกับ โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดท่าหินส้ม เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 62
อบต.เมืองปอน ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดเมืองปอน เมื่อวันที่ 12 ก.ค.62 นายดำรง โตริ ประธานสภา อบต.เมืองปอน เป็นประธาน จัดการประชุมสภา พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 62 ณ อาคารเอนกประสงค์ ตำบลเมืองปอน การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒฯาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปี 2562 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ตำบลเมืองปอน ร่วมกับ ประชาชน ส่วนราชการ ในพื้นที่ตำบลเมืองปอน เพื่อพิจารณาโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
อบต.เมืองปอน จัดโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลในชุมชน และกิจกรรมอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชน และสถานศึกษา เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 62 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน นางสาวจารุณี บุญช่วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ เข้าร่วมโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมสัมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมือง เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 62 ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำ รีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พ.อ.อ.ฐปณต อนรรฆจถกล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมโครงการ ขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความมั่นคงพิเศษ ประจำปี 2562 ระหว่าวันที่ 25-26 มิ.ย. 62 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ พิษณุโลก จัดโดย กอ.รมน.ภาค 3
อบต.เมืองปอน จัดส่งพนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อบต.เมืองปอน เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ให้มีคุณภาพและบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง รุ่น 6 ณ ค่ายเทพสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 9-12 พ.ค. 62 นายธนวัฒน์ อินชู นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการ แทนหัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธานเปิด โครงการรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในบ้าน โรงเรียนสถานประกอบการ และชุมชน ประจำปี 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 62 นายก ผู้บริหาร พร้อมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.เมืองปอน ร่วมเดินรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ หน้าที่ทำการ สำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน จัดโครงการ เมืองปอนสามัคคี มินิโอเพ่น ครั้งที่ 1 โดยมีนายสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานเปิด เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 62 ณ บ้านเมืองปอน หมู่ 2 ีนายสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานเปิดโครงการคืนชีวิตปลา สืบชะตาน้ำ และโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ บ้านเมืองปอน หมู่ 2 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 62 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เข้าร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอขุนยวม เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.62
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมอำเภอขุนยวม โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 62 อำเภอขุนยวม จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในตำบลเมืองปอน ณ บ้านท่าหินส้ม หมู่ 7 เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 62 สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกสำรวจที่ดิน คทช. ในพื้นที่ตำบลเมืองปอน โดยใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองปอน จัดการออกเอกสารการครอบครองพื้นที่ทำกิน ในเขตป่า เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 62
บ้านแม่โข่จู หมู่ 10 ตำบลเมืองปอนจัด โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปี 62 ระหว่างวันที่1-2 เม.ย. 62 นายสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 62 เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 62 ณ วัดเมืองปอน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน จัดโครงการศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการจักการขยะในชุมชน ณ เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 1-2 พ.ค. 62
นายสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน เปิดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ตำบลเครือข่าย โครงการ พัฒนาเครือข่ายร่วมสร้างตำบลสุขภาวะ บนฐานการพึ่งพาตนเอง รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. -2 มี.ค. 62 ณ อาคาร เอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน นายสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน เปิดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ตำบลเครือข่าย โครงการ พัฒนาเครือข่ายร่วมสร้างตำบลสุขภาวะ บนฐานการพึ่งพาตนเอง รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 5-8 มี.ค. 62 ณ อาคาร เอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน นายสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน ผู้บริหาร ปลัด และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลขุนยวม เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 62
นายสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน เปิดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ตำบลเครือข่าย โครงการ พัฒนาเครือข่ายร่วมสร้างตำบลสุขภาวะ บนฐานการพึ่งพาตนเอง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคาร เอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน นายสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน เปิดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ตำบลเครือข่าย โครงการ พัฒนาเครือข่ายร่วมสร้างตำบลสุขภาวะ บนฐานการพึ่งพาตนเอง รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคาร เอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธาน เปิดงานกีฬาท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์ อำเภอขุนยวม ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 23-25 ก.พ. 62 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลขุนยวม
สืบเนื่องมาจากอดีตผู้ใหญ่บ้านหมดวาระลง บ้านแม่โข่จู หมู่ 10 ตำบลเมืองปอน จึงคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้น เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 62 นายสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน เปิดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ตำบล เครือข่าย โครงการ พัฒนาเครือข่ายร่วมสร้างตำบลสุขภาวะ บนฐาน การพึ่งพาตนเอง ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคาร เอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน นายถนัด ชัยวิฑูรย์ รองนายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานเปิด โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรการประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน ให้กับตัวแทนผู้นำชุมชน สมาชิกสภา คณะผู้บริการ และพนักงาน ส่วนตำบล ในอำเภอขุนยวม โดยมีนางสาวรานี บูรณะบัญญัติ รองอัยการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากรผู้บรรยาย เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 62 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
นายจิรพงศ์ เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน เป็น ประธานเปิด โครงการส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน อ.ขุยวม จ.แม่ฮ่องสอน จัดโดย อบต.เมืองปอน ร่วมกับเครือข่าย สถานศึกษาเมืองปอน - แม่กิ๊ อบต.เมืองปอน จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ย่อมบ้านห้วยไม้ซาง บ้านมะหินหลวง ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปเป็นประธาน เปิดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน"(ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บ้านแม่ลาก๊ะ ตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 62 พร้อมหน่วยบริการ ของส่วนราชการ ทุกหน่วยงาน ในอำเภอขุนยวม
นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเงินสนับสนุนโครงการศูนย์บริการคนพิการตำบลเมืองปอน ให้กับนายถนัด ชัยวิฑูรย์ รองนายก อบต.เมืองปอน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการในตำบลเมืองปอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2561 นางพจนา วัฒนมาลา รองปลัด อบต.เมืองปอน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน เพื่อลดอบายมุขในชุมชน ตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ บ้านหนองแห้ง ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3110 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 นายสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 62 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำแม่สะมาด อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานการ ฝึกอบรมและปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยชุมชนท้องถิ่น ระหว่าง 17-19 ธ.ค. 61 ณ อาคารเอนกประสงค์ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายบุญกฤษ นิลละออง ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล เมืองปอน จัด ประชุมกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลเมืองปอน ครั้งที่ 7/2561 เพื่อดูแล และจัดสวัสดิการ ให้กับสมาชิกกองทุนฯ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 61 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม และหัวหน้า ส่วนราชการในอำเภอขุนยวม ออกเยี่ยมจุดบริการ ในอำเภอขุนยวม และที่ จุดบริการนักท่องเที่ยวในตำบลเมืองปอน ณ จุดบริการ ทางเข้าน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใน ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 61 ถึง วันที่ 2 ม.ค. 62
อบต.เมืองปอน ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาทาง อำเภอขุนยวม แวะเที่ยวชม อาบน้ำพุร้อน และแช่ไข่ ที่ น้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดบริการ ตั้งแต่เวลา 7.00 น. ถึง เวลา 19.00 น. อบต.เมืองปอน ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอ ขุนยวม ส่วนราชการต่างๆ และพสกนิกร อำเภอขุนยวม ร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหา ที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอขุนยวม เพื่อน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช รัชกาลที่ 9 นายถนัด ชัยวิฑูรย์ รองนายก อบต.เมืองปอนเป็นประธาน การฝึก อบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 1/61 ตามโครงการ การจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3110 กองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 ณ บ้านแม่โข่จู หมู่ 10 ตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 61
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ช่วยกันทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ น้ำพุร้อน บ้านหนองแห้ง เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาเที่ยวขุนยวม ช่วงหน้าหนาว นี้ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 61 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานใน โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยใหญ่ "ปอยหมั่งกะป่า) งานลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2561 รพหว่างวันที่ 19-22 พ.ย. 61 ณ วัดเมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี ประธานสภาจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายก อบต.เมืองปอน ปลัด อบต.เมืองปอน โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมงานกันอย่างมากมาย มีกิจกรรม การละเล่น ตลอดงาน อบต.เมืองปอน ร่วมกับ โรงเรียนในตำบลเมืองปอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมกันจัดขบวนแห่ นางนพมาศ ในประเพณีวันลอยกระทง ณ วัดเมืองปอน เมื่อวันที่22 พ.ย. 61
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานในพิธี รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 61 ณ ห้องประชุมอำเภอขุนยวม โดยมีข้าราชการ และหน่วยงานต่างๆในอำเภอขุนยวม ร่วมด้วย ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธาน ในพิธี รำลึกวันปิยะมหาราช เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 61 ณ สนามหญ้า หน้าอำเภอขุนยวม โดยมีข้าราชการ และหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอขุนยวม เข้าร่วม นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปเป็นประธาน ในพิธืเปิดงานรื่นเริงเทศกาล ดอกบัวตองบาน อำเภอขุนยวม โดยมี ว่าที่ร้อยตรืณรงค์ชัย จินดาพันธ์นายอำเภอขุนยวม กล่าวรายงาน ความเป็นมาของงาน มืหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดถึงประชาชนจากทุกสารทิศ ร่วมงานงานรื่นเริง เทศกาลดอกบัวตองบาน ระหว่างวันที่ 3-7 พ.ย. 61 ณ สนามบินเก่า อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
อบต.เมืองปอน ร่วมกับ รพ.สต.บ้านเมืองปอน จัดเจ้าหน้าที่ ออกพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านหางปอน หมู่ 3 เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 61 นายถนัด ชัยวิฑูรย์ รองนายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสตรี และการบริหาร จัดการกองทุนตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 61 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนยวม และ กพ.สต.เมืองปอน นายบุญกฤษ นิลละออง ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล เมืองปอน จัด ประชุมกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลเมืองปอน ครั้งที่ 6/2561 เพื่อดูแล และจัดสวัสดิการ ให้กับสมาชิกกองทุนฯประชุมกองทุน เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 61 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
นายสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่กลุ่มอาชีพ กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี และส่งเสริมศูนย์จำหน่าย มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ตำบลเมืองปอน ณ น้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง หมู่ 9 เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 61 นายจิรพงศ์ เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน เป็น ประธานเปิด โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระชานดำริ เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 61 ณ โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม หมู่ 7 บ้านท่าหินส้ม นายสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานเปิด โครงการจัดการเรียนรู้เพศวิถี ในสถานศึกษา ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง หมู่ 9 เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 61
พันจ่าอากาศเอกฐปณต อนรรฆจถกล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ดิจิทัลระดับชุมชน" ภายใต้กิจกรรมการสร้างการรับรู้ ในการใช้ ประโยชน์ จากโครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน (เน็ตประชารัฐ) เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 61 ณ โรงแรมอิมพิเรียลธารา จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม จัดโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่ออธิบายและให้ความรู้ การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่างถูกต้อง ณ บ้านมะหินหลวง หมู่ 8 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 61 นายสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตคอร์รัปชัน ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร ทางราชการ แก่ประชาชน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองปอน ประจำปี 2561 และโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.เมืองปอน ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 61 ณ อาคารเอนกประสงค์ตำบลเมืองปอน
นายชาคร กันตีมูล รองนายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.) เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 61 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน นายสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานเปิด โครงการการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก น่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองปอน เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 61 อบต.เมืองปอน ร่วมกับ จิตอาสาบ้านแม่โข่จู จัดโครงการ ซ่อมแซม ถนน บ้านแม่โข่จู เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 61 ณ ถนนสายบ้านแม่โข่จู - มะหินหลวง หมู่ 10 ตำบลเมืองปอน เพื่อการเดินทางที่สะดวกมากยิ่งขึ้น
รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิด โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู วัฒนธรรมชาติพันธ์ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 61 จัดโดย รพ.สต. บ้านเมืองปอน อบต.เมืองปอน จัดทำชุดชมวิวใหม่ ณ จุดชมวิวตำบลเมืองปอน หมู่ 1 บ้านเมืองปอน เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 61 ขอเชิญนักท่องเที่ยว และผู้ที่เดินทางผ่านไปมา แวะชมมุมมองบ้านเมืองปอน อีกรูปแบบหนึ่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งมอบโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ของนางเซ่เปย ชีนุ ณ บ้านหนองแห้ง ตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 61
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำเมืองปอน พนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องพลเมืองคุณภาพกับรัฐธรรมนูญใหม่ เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 61 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองปอน อบต.เมืองปอน จัดโครงการคืนชีวิตผืนป่า สู่พื้นที่สีเขียว และโครงการบวชป่า ณ บริเวณหมอกเฮวเงิน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีคณะสงฆ์ รพ.สต.บ้านเมืองปอน รร.ชุมชนบ้านเมืองปอน ปกครองท้องที่ และส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมจำนวนมาก เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน ส่งมอบเงิน เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยเมื่อ วันที่ 2 เม.ย. 61 ณ บ้านแม่ซอ เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 61
รวมภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในตำบลเมืองปอน ระหว่างวันที่ 10 -11 ส.ค. 61 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธาน เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 61 ณ ห้องประชุมอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายดำรงค์ โตริ ประธานสภา อบต.เมืองปอน เป็นประธาน ในการประชุม สภา อบต.เมืองปอน สมัยสามัญ สมัยที่ สอง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 61 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองปอน
อบต.เมืองปอน ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน ป่าไม้ ทหารพราน โรงเรียนหนองแห้ง โรงเรียนท่าหินส้ม พร้อมด้วยคณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.เมืองปอน และอีกหลายหน่วยงาน ในอำเภอขุนยวม เข้าร่วมโครงการปลูปป่าและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 61 ณ ลุ่มน้ำส่อม หน้าวัดทุ่งป่า และน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธาน เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน อบต.เมืองปอน จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับ พนักงานส่วนตำบล ประชาชน ผู้นำชุมชน ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสายแม่ลาก๊ะ-มะหินหลวง สายแม่ลาก๊ะ-แม่โข่จู สายบ้านหางปอน-แม่ลาก๊ะ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 61
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ใช้แรงงานให้ได้รับบริการภาครัฐอย่างทั่วถึง กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อบต.เมืองปอน จัดโครงการ จิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดระบบประปาหมู่บ้าน ณ บ้านหางปอน หมู่ 3 เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2561 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ บ้านหางปอน หมู่ 3 ตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2561
นายบุญกฤษ นิลละออง ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล เมืองปอน จัด ประชุมกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลเมืองปอน ครั้งที่ 5/2561 เพื่อดูแล และจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนฯ นายสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 61 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อบต.เมืองปอน จัดโครงการ จิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดระบบประปาหมู่บ้าน ณ บ้านป่าฝาง หมู่4 เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2561
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองปอน จัดพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 61 นายบุญกฤษ นิลละออง ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล เมืองปอน ประชุมสมัชชา"สานพลังเครือข่ายสวัสดิการชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 24-25 มิ.ย. 61 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.เมืองปอน ร่วมกับส่วนราชการ ประชาชน โรงเรียน ในอำเภอขุนยวมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เมื่อเช้าวันที่ 26 มิ.ย. 61 จากหน้าศาลเจ้าอำเภอขุนยวม ไปที่เทศบาลตำบลขุนยวม มีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานในพิธ
นายสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานเปิด โครงการสภาเด็กเตือนน้อง ท้องไม่พร้อมก่อน วัยอันควร ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ค. 61 ณ ห้องประชุมโรงเรียน ชุมชนบ้านเมืองปอน จัดโดย องค์การบริหารชุมชน ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองปอน และโรงเรียนชุมชน บ้านเมืองปอน อบต.เมืองปอน ร่วมกับ อำเภอขุนยวม ทหารและหนวยงาน ในอำเภอขุนยวม รื้อสะพานแม่ซอ ที่เสียหายอย่างหนักจากอุทกภัย เมื่อต้นเดือน พฤษภาคม 61 ที่ผ่านมา และทำการสร้าง สะพานไม้ชั่วคราว เพื่อการสัญจรของประชาชน บ้านแม่ซอ เป็นไปด้วยความสะดวก และปลอดภัย เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 61 ณ บ้านแม่ซอ หมู่ 5 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม ร่วมกับโรงพยาบาลขุนยวม จัดโครงการผู้พิการมีภาวะสุขภาพดี ณ น้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง หมู่ 9 บ้านหนองแห้ง ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 61
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน จัดโครงการสร้างฝายมีชีวิต เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 61 ณ บ้านแม่โข่จู ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน จัดโครงการควบคุม และป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 61 ณ บ้านมะหินหลวง บ้านแม่ลาก๊ะ และบ้านแม่โข่จู ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ร่วมกับ หน่วยงานราชการ และประชาชน จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้ื้นฟูสัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 61 ณ ลำห้วยแม่โข่จู บ้านแม่โข่จู ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อบต.เมืองปอน จัดเจ้าหน้าที่ ออกฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ ตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 61 อบต.เมืองปอน จัดโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 5-6 พ.ค. 2561 โดยมี นายวีรพงศ์ รัตนศรี ปลัดอำเภอขุนยวม เป็นประธานในพิธี นายสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน ให้การต้อนรับ คณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองปอน จัดการประชุม คณะกรรมการกองทุนฯ (ชุดใหม่) เป็นครั้งที่ 4/2561 เพื่อเลือกประธาน และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 61 และได้ประธานกองทุนฯ คนใหม่ ชื่อ นายบุญกฤษ  นิลละออง  อบต.เมืองปอน จัดเจ้าหน้าที่ ตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวก ช่วง 7 วันอันตราย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในตำบลเมืองปอน 2 จุด ที่หน้า วัดธรรมเจดีย์ หมู่ 2 และทางเข้าน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง หมู่ 9 ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 61 มีชา กาแฟ ขนมขบเคี้ยว และสุขาบริการ  อบต.เมืองปอน จัด“โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2561” เป็นการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  เช่น การตรวจสุขภาพ ผู้สูงอายุ ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ส่งเสริมการ ออกกำลังกาย  ถ่ายทอดภูมิปัญญา สู่ลูกหลาน  ส่งเสริมการ ปฏิบัติธรรม เมื่อ วันที่ 21 เม.ย. 61 ณ วัดเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในอำเภอขุนยวม โดยมี นาย จิรพงศ์ เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานเปิดงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลขุนยวม โดยมี อำเภอขุนยวม หน่อยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 8 อปท. แกนนำชุมชน และประชาชน ในอำเภอขุนยวม เข้าร่วม นายกสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยชุมชน ด้วยวิธีการเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (RECAP) ระหว่างวันที่ 14-19 มีนาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
นายประถม โสภานะ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล เมืองปอน เป็นประธานการประชุมใหญ่ สมาชิกกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลเมืองปอน ณ วัดเมืองปอน เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 61 มีการมอบสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก ที่เจ็บป่าย และมอบเงินช่วยเหลือให้กับญาติของสมาชิก ที่เสียชีวิต นักวิชาการ ศูนย์จัดการเครือข่ายตำบลสุขภาวะชุมชน ตำบลเมืองปอน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแนวทาง การดำเนินงานของโครงการ ภายใต้แผนสุขภาวะชุมชน ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. ถึง วันที่ 1ก.พ. 61 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น (ชั้น 4) โรงแรมรามากาเด้นส์ กรุงเทพมหานคร นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวินัยพนักงาน ส่วนท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลักสูตร 3 วัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นางพจนา วัฒนมาลา รองปลัด อบต.เมืองปอน และ นายชัยวุฒิ ชินิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองปอน หมู่ 1 บ้านเมืองปอน จัดทำบุญศูนย์เพื่อความเป็นศิริมงคล เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2561 นายประถม โสภานะ ประธานกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบล เมืองปอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ เป็นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 61 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน และมีมติให้จัดประชุมใหญ่ สมาชิกกองทุนฯ ในวันที่ 30 ม.ค. 2561 ณ วัดเมืองปอน ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ ณ บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ 6 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 61
อบต.เมืองปอน จัดเจ้าหน้าที่ ตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวก ช่วง 7 วันอันตราย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในตำบลเมืองปอน 2 จุด ที่หน้า วัดธรรมเจดีย์ หมู่ 2 และทางเข้าน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง หมู่ 9 ระหว่าวันที่ 28 ธ.ค. 60 จนถึง วันที่ 3 ม.ค. 61 มีชา กาแฟ ขนมขบเคี้ยว และสุขาบริการ ประมวลภาพงานวันเด็ก ในเขตตำบลเมืองปอน ระหว่างวันที่ 12-13 ม.ค. 2561 นายกสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองปอน ระหว่างวันที่ 19-21 ม.ค. 61 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
เรียนโยคะ กับครูไก่ ณ น้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 60 โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ จัดงานสืบชะตา ขึ้นบ้านพักใหม่ และทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อจัดทำห้องสมุด เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 60 ณ บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ 6 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายดำรงค์ โตริ ประธานสภา อบต.เมืองปอน เป็นประธานในการประชุม สภา อบต.เมืองปอน สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60
พันจ่าอากาศเอกฐปณต อนรรฆจถกล นักพัฒนาชุมชนชำนายการ เข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 2 ระหว่าวันที่ 14-16 ธ.ค. 60 ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย จัดโดย ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและ ยุติธรรมจังหวัด(สชจ) สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม นายถนัด ชัยวิฑูรย์ รองนายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานต้องรับ เทศบาลตำบลก้อ จังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาศ เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้/กลุ่มอาชีพ และผลงานด้านการส่งเสริมอาชีพ ในตำบลเมืองปอน ระหว่างวันที่ 20-21 ธ.ค. 60 อบต.เมืองปอน ในฐานะ ศูนย์จัดการเครือข่าย เข้าร่วมการประชุม เพื่อการออกแบบการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่และลงนาม ความร่วมมือ "สานพลังขับเคลื่อนเครือข่ายทำความดี...ตามรอยพ่อ" ระหว่างวันที่ 20-21 ธ.ค. 2560 สสส. ณ ฮอไรซั่นวิลเลจ แอนด์รีสอร์ท อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
นายกสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลเมืองปอน ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 60 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน และทุกหน่วยงาน ในอำเภอขุนยวม ร่วมกันจัดงาน เทศการรื่นเริงดอกบัวตองบาน ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมการรื่นเริง ต่างๆ มากมาย ระหว่างวันที่ 15 - 21 พ.ย. 2560 ณ สนามบินเก่าอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะครูและนักเรียน โรงเรียนขุนยวม มาทัศนศึกษา ณ น้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง หมู่ 9 ตำบลเมืองปอนเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 60
อบต.เมืองปอน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมงาน รำลึก วันปิยมหาราช ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุนยวม โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายกสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ ชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่ พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 4/2560 ระหว่างวันที่ 6-7 พ.ย. 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สสส. นายกสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานในงาน ปอยเหลินสิบสอง ระหว่าง วันที่ 31 ต.ค. 2560 ถึง 3 พ.ย. 60 ณ วัดเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อบต.เมืองปอน จัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศาลาประชาธิปไตย หมู่ 2 บ้านเมืองปอน เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 60 อบต.เมืองปอน จัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดป่าฝาง หมู่ที่ 4 บ้านป่าฝาง เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 60 อบต.เมืองปอน นำผู้ยากไร้ ที่ได้รับการซ่อมแซมบ้าน จาก พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงาน วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมิทรมหา ภูมิพลอดุยเดช เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 60 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธ
อบต.เมืองปอน จัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 หมู่ 3 บ้านหางปอน ณ วัดหางปอน และ หมู่ 6 ณ อาคารเอนกประสงค์ รพ.สต.บ้านแม่ลาก๊ะ เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 60 อบต.เมืองปอน จัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 หมู่ 1 บ้านเมืองปอน ณ วัดเมืองปอน และหมู่ 8 บ้านมะหินหลวง ณ อาคารเอนกประสงค์ เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 60 อบต.เมืองปอน จัดประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โบสถ์บ้านแม่ซอ หมู่ที่ 5 บ้านแม่ซอ เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 60
อบต.เมืองปอน จัดโครงการอบรมการป้องกันอุบัติเหตุ และสร้่างความปลอดภัย ในบ้าน โรงเรียน สถานประกอบการ และชุมชน ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 60 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน สนับสนุนโดย หลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน โดยมีทีมกู้ชีพกู้ภัย จากเทศบาลขุนยวม ให้เกียรติมาเป็น วิทยากร ในครั้งนี้ นายกสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน เปิดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการควบคุม และป้องกันโรคพิาสุนัขบ้า เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 60 ณ อาคารเอนกประสงค์ตำบลเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การคัดแยกขยะ ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ2560 เมื่อวันที่ 27-28 ก.ย. 60 ณ ชุมชนบ้านหนองแห้ง หมู่ 9 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายกสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อคัดเลือกคณะบริหาร สภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 60 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน โดยมี เด็กหญิงชลธิชา  ปินตาคำ ได้รับคัดเลือกเป็น ประธานสภาเด็กและเยาวชน ตำบลเมืองปอน  นายกสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะต้นทาง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย. 60 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อบต.เมืองปอน เข้าร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้าง คุณภาพชีวิตประชาชนอำเภอขุนยวม ด้วยระบบสุขภาพอำเภอ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 60 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนยวม
นายกสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน ร่วมงาน เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน" ร่วมสืบสานปณิธาน บ้านของพ่อ สุขอย่างพอเพียงในเมืองพิเศษแม่ฮ่องสอน" ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค. 60 นายชัยวุฒิ ชินิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนายดำรง วนาวิไลกุล เลขานุการนายก อบต.เมืองปอน ร่วมงาน งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจาปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก แห่งชาติ ครั้งที่ 14 “ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น สร้างความมั่นคง ทางอาหารและพันธุกรรม” วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2560 ณ ฮอลล์ 6 – 8 และห้องประชุมฟีนิกซ์ 1 – 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุร นายกสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนานักสื่อสาร เครือข่ายร่วมสร้าง ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยศูนย์จัดการเครือข่าย สุขภาวะตำบลเมืองปอน ระหว่างวันที่ 21-22 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายดำรงค์ โตริ ประธานสภา อบต.เมืองปอน เป็นประธานในการประชุม สภา อบต.เมืองปอน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 60 นายดำรงค์ โตริ ประธานสภา อบต.เมืองปอน เป็นประธานในการประชุม สภา อบต.เมืองปอน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 60 พ.อ.อ.ฐปณต อนรรฆจถกล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายบุญกฤษ นิลละออง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 นายธวัช วารินทร์ ส.อบต. หมู่ 1 และนายสุขเกษม ชัยปรีชาเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างวันที่ 26- 29 ส.ค. 60 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ธารา แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อบต.เมืองปอน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนยวม ศูนย์การศึกษา นอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอขุนยวม ครู ค และผู้มีจิตอาสา ในโครงการทำดอกไม้จันทน์ พระราชทาน ในงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ีต่อพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 9-10 ส.ค. 60 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน นายกสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งเวียนมาบรรจบในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม อำเภอขุนยวม อบต.เมืองปอน ร่วมกับ โรงเรียน ภาคประชาชน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลเมืองปอน ร่วมโครงการปลูกป่าและหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ และโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ วัดธรรมเจดีย์ บริเวณน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง และอ่างเก็บน้ำห้วยป
นายสรายุทธ  อุตมะแก้ว ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติ มาเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และบทบาทคณะอนุกรรมการ ส่งเสริม ในการประชุม ครธกรรมการ ศูนย์บริการคนพิการ ตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 60 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานใน โครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านหนองแห้ง เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 60 นายกสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน ร่วมงาน เวทีสานพลังความหลากหลายทางวัฒนธรรมล้านนา สู่การจัดการตนเอง และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน ผลการดำเนินงานของเครือข่าย ระหว่างวันที่ 25-27 ก.ค. 60 ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ในโครการ สสส.
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ร่วมกับโรงเรียนชุมชน บ้านเมืองปอน แกนนำชุมชน และศรัทธาบ้านเมืองปอน ร่วมกันจัดกิจกรรม ส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา (แห่เทียนเข้าพรรษา) ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 60 ณ วัดเมืองปอน ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานใน โครงการมหกรรมสุขภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เล่าสิ่งดีสู่กันฟัง ในปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองปอน เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 60 สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองปอน จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานใน โครงการจิตอาสาประดิฐดอกไม้จันทน์ พระราชทาน เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 60 โดยมี จิตอาสาจากตำบลเมืองปอน เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็น ครู ค. อาสามาสอน ผู้มีจิตรอาสา ในตำบลเมืองปอน ต่อไป นายกสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน ร่วมโครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ CBT การท่องเที่ยวโดยชุมชน กิจกรรมแรลลี่ 4 จังหวัด สัมผัสมนต์เสน่ห์ล้านนา ระหว่างวันที่ 1-2 ก.ค. 60 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี"ฟรอยด์-ณัฏฐพงษ์"นำขบวนปั่นจักรยาน และทีมชมรมนักปั่นจักรยานอำเภอขุนยวม ในครั้งนี้ด้วย นายกสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เข้าร่วมเวทีเสวนาเพื่อพัฒนาเมืองพิเศษแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 60 ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดย คณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองพิเศษแม่ฮ่องสอน เมืองพิเศษทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
อบต.เมืองปอน จัดโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อการเสริมสร้าง สุขภาวะชุมชน ระหว่างวันที่ 8-9 มิ.ย. 60 ณ ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ในโครงการ สสส. นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน ในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ กิจกรรม ฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมรำลึกถึง ในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 60 เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปศึกษาดูงานของคณะ จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 12-16 มิ.ย. 60 ที่จะถึงนี้ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.เมืองปอน ร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ ตั้งแต่ ศาลเจ้าเมืองขุนยวม ถึง เทศบาลตำบลขุนยวม ในโครงการสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด ทำดีเพื่อพ่อ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 60
ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม ให้การต้อนรับ คณะกรรมการคัดสรร หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ในการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาประชาธิปไตย หมู่ 2 บ้านเมืองปอน เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 60 อบต.เมืองปอน จัดโครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยมีนายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน กล่าวเปิดงาน ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ค. 60 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา พิชิตปัจจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการในโครงการคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี เมื่อ วันที่ 2 มิ.ย. 60 ณ ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
อบต.เมืองปอน ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลเมืองปอน จัดโครงการ ส่งเสริม อนุรักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทยใหญ่ (ประเพณีบูชาเจดีย์ทราย หรือ ปอยจ่าตี่) เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 60 ณ วัดดอยกองมูใต้ ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน พ.อ.อ.ฐปณต อนรรฆจถกล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมโครงการ อบรมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านสุภาพ สิทธิอนามัยเจริญพันธ์ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 60 ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำ รีสอร์ท ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายจิรพงศ์ เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน พร้อมด้วย ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจภัยแล้งตำบลเมืองปอน ในหลายหมู่บ้าน ในตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 60
อบต.เมืองปอน ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอขุนยวม ออกให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนักบ้า ประจำปี 2560 ในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านเมืองปอน ,หมู่ 2 บ้านเมืองปอน และหมู่ 4 บ้านป่าฝาง เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 60 นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน นำพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ หมู่ 8 บ้านมะหินหลวง เพื่อจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (กั่นตอ) เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 60 ณ อาคารเอนกประสงค์ นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน ในการประชุมการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลเมืองปอน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 60
นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.เมืองปอน รพ.สต.เมืองปอน คณะศรัทธา ตำบลเมืองปอน ร่วมกันจัด ประเพณี รดน้ำดำหัว เพื่อขอขมา (กั่นตอ) แด่ ผู้สูงอายุ ในตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 60 นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เข้าร่วมประเพณี รดน้ำดำหัวเพื่อขอขมา (กั่นตอ) ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ พ่อเมืองขุนยวม ณ บ้านพักนายอำเภอ หลังที่ว่าการอำเภอขุนยวม เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 60 มีผู้ร่วมงานจำนวนมาก อบต.เมืองปอน จัดโครงการประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมผู้สูงอายุ บ้านเมืองปอน (กั่นตอ) ณ วัดเมืองปอน เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 60
อบต.เมืองปอน จัดเจ้าหน้าที่ ตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวก ช่วง 7 วันอันตราย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในตำบลเมืองปอน 2 จุด ที่หน้า วัดธรรมเจดีย์ หมู่ 2 และทางเข้าน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง หมู่ 9 ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 60 มีชา กาแฟ ขนมขบเคี้ยว และสุขาบริการ นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เข้าร่วมประเพณี รดน้ำดำหัวเพื่อขอขมา (กั่นตอ) นางมธุรส ธรรมขันธ์ ท้องถิ่นอำเภอขุนยวม ณ บ้านท้องถิ่นอำเภอขุนยวม เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 60 มีผู้ร่วมงานจำนวนมาก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง อบต.เมืองปอน ร่วมกันจัดงานประเพณี รดน้ำดำหัวเพื่อขอขมา (กั่นตอ) นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน และคณะผู้บริหาร อบต.เมืองปอน ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.เมืองปอน เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 60
ทีม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อพปร. ตำบลเมืองปอน ร่วมงาน "วัน อพปร." จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 60 ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทีมงานนักวิชาการ ศจค.เมืองปอน เข้าร่วมกิจกรรมการประชุม เชิงปฏิบัติการ ในการขับเคลื่นงาน ระบบฐานข้อมูลตำบล TCNAP REVIEW ระหว่างวันที่ 22-23 มี.ค. 60 ที่ผ่านมา ณ รพ.สต. บ้านเมืองปอน ประเพณีปอยส่างลอง หรือ งานบวชลูกแก้ว ณ วัดเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อทำการบรรพชา เป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา ประเพณี ที่มีการสืบเชื้อสายของชาวไทใหญ่ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560
นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน ในฐานะ หัวหน้าโครงการ ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน ตำบลเมืองปอน และทีมงาน พวช.เมืองปอน เข้าร่วมงาน เวทีสานพลัง ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน หัวข้อ ตามรอยพ่อสานต่อปฏิบัติการชุมชน ท้องถิ่นน่าอยู่ ระหว่างวันที่ 1-3 มี.ค. 60 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา กรุงเทพฯ นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน ในฐานะ ห้วหน้าโครงการ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ในโครงการ ผนึกพลังเครือข่ายวัฒนธรรมขับเคลื่อนตำบล สู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เพื่อทบทวนโครงการต่างๆ ที่เครือข่ายจัดการตนเอง ทำขึ้น ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 60 ณ ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียลธารา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายจิรพงศ์ เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน เป็นประธาน ปล่อยแถว ที่ชุดป้องกันไฟป่า ทำแนวกันไฟ ณ สถานีตำรวจภูธรตำบลเมืองปอน (เก่า) เพื่อป้องกันไฟป่า เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 60
นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน ร่วมกับครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน รพ.สต.เมืองปอน ประชาชน กรมป่าไม้ และอีกหลายภาคส่วน ร่วมกัน ทำโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ คืนชีวิตผืนป่า ในลำน้ำปอน ณ บ้านป่าฝาง หมู่ 4 เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 60 นางเกษศิรินทร์ เอกจันทร์ นักวิชาการ เข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ สสส. เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 60 นายดำรงค์ โตริ ประธานสภา อบต.เมืองปอน เป็นประธาน ในการประชุม สภา อบต.เมืองปอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 60
พ.อ.อ.ฐปณต อนรรฆจถกล นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัตการการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการ คนพิการและเครือข่ายและการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปี 2560 ณ พิชชาพร รีสอร์ท ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 15-16 ก.พ. 60 จัดโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.อ.อ.ฐปณต อนรรฆจถกล นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วม อบรมโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมาย จ้างงานคนพิการ ในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 60 ณ พิชชาพร รีสอร์ท ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 17 ก.พ. 60 จัดโดยพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายปรีชา บุษบา สมาชิกสภา อบต.เมืองปอน และพ.อ.อ.ฐปณต อนรรฆจถกล นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วม โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อน อพม. และจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาและจัดสวัสดิการ สังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ระหว่างวันที่ 20-21 ก.พ. 60 ณ พิชชาพร รีสอร์ท ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโดยพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ น้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 60 นายจิรพงศ์ เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน เป็นประธาน ในการ ประชุมการมีส่วนร่วมจัดการขยะ ด้วย 3 R เมื่อวันที่่ 6 ก.พ. 60 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน นำนักวิชาการ ในครงการ สสส. ในฐานะศูนย์จัดการเครือข่ายเมืองปอน เยี่ยมเครือข่าย อบต.แจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-17 ก.พ. 60
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม นำข้าราชการ และทุกภาคส่วน ในอำเภอขุนยวม ร่วมเดินรงณรงค์ร่วมใจกันไม่เผาป่า ผิดกฏหมาย ทำลายชาติ เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 60 ณ เส้นทาง ศาลเจ้าเมือง ถึง เทศบาลตำบลขุนยวม ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธาน เปิดการประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่าและหมอกควัน เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 60 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน ในการประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลเมืองปอน ครั้งที่ 1/60 เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 60 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน ในการประชุม "โครงการบ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน ราชินี" ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 60 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองปอน ได้จำนวนบ้านที่ ได้รับการช่วยเหลือใน ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 6 หลังคาเรือน นายประถม โสภานะ เป็นประธานในการประชุมใหญ่กองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลเมืองปอน ประจำปี 2560 ณ วัดเมืองปอน เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2560 ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ มีการมอบทุนการศึกษา ให้กับบุตรหลานของสมาชิก จำนวน 11 ทุนใน 10 หมู่บ้าน และมอบเงินสวัสดิการกองทุน ให้กับสมาชิก ที่เจ็บป่วย และเสียชีวิต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองปอน จัดพิธีทำบุญศูนย์ฯ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 60
นายถนัด ชัยวิฑูรย์ รองนายก อบต.เมืองปอน เข้าร่วมงาน และรับป้าย จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ในวันคนพิการ สากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 17-18 ม.ค. 60 ณ ศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.อ.อ.ฐปณต อนรรฆจถกล นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วม การประชุมโครงการซ่อมแซม บ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 60 ณ ห้องประชุมสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายถนัด ชัยวิฑูรย์ รองนายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานใน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 20-22 ม.ค. 60 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
นายรณกร ฉิมปาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อออกแบบและจัดทำข้อมูล การจัดเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค กทม. ระหว่างวันที่ 12-14 ม.ค. 60 นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เข้าร่วม การประชุมเครือข่ายนักวิชาการ ชุมชนท้องถิ่น โดยศูนย์จัดการ เครือข่ายเมืองปอน ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 60 นายธนวัฒน์ อินชู บุคลากร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 17-21 ม.ค. 60 ณ โรงแรมโกลเด้นปายแอนด์สวีท รีสอร์ท จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน และพนักงานส่วนตำบลร่วมกันมอบของขวัญเนื่องในวันเด็ก แห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง โรงเรียนบ้านมะหินหลวง โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ และโรงเรียนบ้านแม่โข่จู เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 60 นายประถม โสภานะ เป็นประธานในการ ประชุมกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลเมืองปอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 60 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ให้กับโรงเรียน ในเขต ตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 60
อบต.เมืองปอน จัดเจ้าหน้าที่ ตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวก ช่วง 7 วันอันตราย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในตำบลเมืองปอน 2 จุด ที่หน้า วัดธรรมเจดีย์ หมู่ 2 และทางเข้าน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง หมู่ 9 ระหว่าวันที่ 29 ธ.ค. 59 จนถึง วันที่ 4 ม.ค. 60 มีชา กาแฟ ขนมขบเคี้ยว และสุขาบริการ นายดำรงค์ โตริ ประธานสภา อบต.เมืองปอน เป็นประธานในการประชุม สภา อบต.เมืองปอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 59

นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน ในการประชุม "โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน ราชินี" เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 60 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน

อบต.เมืองปอน จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กระเหรี่ยง) ณ บ้านแม่โข่จู หมู่ 10 และบ้านมะหินหลวง หมู่ 8 ระหว่างวันที่ 23-25 ธ.ค. 59 คณะครูโรงเรียนท่าสองแคว นำนักเรียบมาทัศนะศึกษา ณ บ่อนํ้าพุร้อนบ้านหนองแห้ง หมู่ 9 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 59 ทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบลเมืองปอน เข้าร่วมขบวนปล่อยแถว 7 วันอัตราย ณ ทีว่าการอำเภอขุนยวมและจุดตรวจร่วม สามแยกทุ่งบัวตอง ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 59
นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน ในการประชุม สปสช.ตำบลเมืองปอน เพื่อพิจารณา แผนงาน โครงการ ประจำปี 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 59 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองแห้ง และศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองแห้ง จำนวน 35 คน จัดทัศนศึกษา ณ น้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 59 นางพจนา วัฒนมาลา รองปลัด อบต.เมืองปอน เป็นประธานเปิด โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน และโครงการคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 59
นายจิรพงศ์ เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา (ทุงจ่ามไต) ระหว่างวันที่ 10-11 ธ.ค. 59 ณ โรงเรียนชุมชน บ้านเมืองปอน จัดโดย องค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองปอน เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน 15 ท่าน เข้าศึกษาดูงานกิจการโฮมสเตยในตำบลเมืองปอน เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ระหว่างวันที่ 14-15 ธ.ค. 59 นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานเปิด โครงการปฏิบัติธรรม เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนและประชาชน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 17-18 ธ.ค. 59 ณ โรงเรียนชุมชน บ้านเมืองปอน

อบต.เมืองปอน ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่อำเภอขุนยวม ส่วนราชการต่างๆ และพสกนิกร อำเภอขุนยวม ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความ ภักดี ณ หน้าอาคาร ที่ว่าการอำเภอขุนยวม เพื่อน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช และได้ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระ บารมี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานในพิธี กิจกรรมรวมพลัง แห่งความภักดี เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 59
ท่านพระครูอนุศาสน์โกศล เจ้าคณะอำเภอขุนยวม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และเป็น พระอุปัชฌาย์ อุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ให้กับ ปลัด อบต.เมืองปอน และพนักงานส่วนตำบลเมืองปอน จำนวน 4 รูป เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 59 ณ วัดโพธาราม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงเรียนยอดดอยวิทยา นำครูและนักเรียน มาทัศนศึกษา ณ บ่อน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง ตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 59
นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน ทำพิธีส่งผู้ร่วม โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษานอกสถานที่ ในกิจกรรม ศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 8-10 พ.ย. 59 ณ พระบรมมหาราชวัง กทม. นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน ร่วมใน พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เครือข่ายร่วมสร้าง พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 16-19 พ.ย. 59 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ สสส. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ฯ วัดโพธาราม ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 59
นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน ในการประชุมประชาคมตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ตำบลเมืองปอน นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน นำทีมผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ อบต.เมืองปอน “ขอถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้” ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ.... เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน ในฐานะ หัวหน้าโครงการ ศูนย์จัดการเครือข่าย อบต.เมืองปอน นำทีมงานนักวิชาการ เยี่ยมเครือข่าย อบต.ห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ย. 59 โดยทางทีมงาน อบต.ห้วยปูลิง นำโดยนายกห้วยปูลิง นำทีมงาน อบต.เมืองปอน ขึ้นสำรวจพื้นที่ ดอยปุยหลวง บ้านห้วยฮี้ ด้วย
นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน ในฐานะ หัวหน้าโครงการ ศูนย์จัดการเครือข่าย อบต.เมืองปอน และทีม นักวิชาการ เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามผล การดำเนินงาน ของศูนย์จัดการเครือข่าย พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 4-5 ต.ค. 59 ณ บ้านสวนเรือนฝันรีสอร์ท ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม นายวินัย ภูมิพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนผังเมืองรวมที่ 2 กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับ นายถนัด ชัยวิฑูรย์ รองนายก อบต.เมืองปอน ประธานเปิด โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม ชุมชนชายแดนห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี ในการเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 59 ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.เมืองปอน นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน "การประชุมเครือข่ายนักวิชาการ" เครือข่ายร่วมสร้างชุมชน ท้องถิ่นหน้าอยู่ ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.เมืองปอน เมื่อวันที่ 13-14 ต.ค. 59
นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน และการจัดทำพิกัดแนวเขตพื้นที่ทำกิน ณ หมู่ 10 บ้านแม่โข่จู เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 59 นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน เปิดโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน ตำบลเมืองปอน และโครงการสนับสนุนเครือข่ายการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตำบลเมืองปอน ณ อาคารเอนกประสงค์ตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 59 นักพายเรือ เหรียญเงิน พาราลิมปิกเกมส์ 2016 หรือ รีโอเกมส์ คุณแบงค์ และคุณเอ ได้มีโอกาส ปั่นจักรยาน ผ่านมาทาง อบต.เมืองปอน ในกิจกรรม (Facebook) ปั่น ปลูกป่า รักษาน้ำ ถายในหลวง 74 จังหวัด เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 59 ได้ทำกิจกรรม ปลูกป่า ที่ อำเภอขุนยวม แล้วพักที่ขุนยวม 1 คืน ก่อนจะเดินทางต่อไปที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตาม โฮมเพจ ของพวกเขาได้ใน https://www.facebook.com/rideforourking/
นายจิรพงศ์ เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน ในฐานะ เลขานุการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลเมืองปอน เป็นประธาน ในการประชุม สป.สช. ณ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพประจำตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 59 นายชาคร กันตีมูล รองนายก อบต.เมืองปอน ออกตรวจพื้นที่ หมู่ 1 บ้านเมืองปอน หมู่ 2 บ้านเมืองปอน และหมู่ 4 บ้านป่าฝาง ที่ได้รับความเสียหายจากเพลี้ยกระโดดในนาข้าว ประเมินความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือเกษตกร ในพื้นที่ เมืองปอน ต่อไปเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 59 นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน กล่าวต้อนรับ นางมธุรส ธรรมขันธ์ ท้องถิ่นอำเภอขุนยวม ผู้บรรยายพิเศษในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ ดำเนินการจัดหาพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน และโครงการให้ความรู้และปลูกจิต สำนึกในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ ตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 59
อบต.เมืองปอน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลเมืองปอน ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 59 ณ วัดเมืองปอน นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน ในโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ และพืชสมุนไพร ให้กับ เกษตกรหมู่ 4 บ้านป่าฝาง เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 59 ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.เมืองปอน นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน ในโครงการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และโครงการส่งเสริมและสนับสนุโฮมสเตย์ ณ อาคาร เอนกประสงค์ อบต.เมืองปอน เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 59
อบต.เมืองปอน จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนและประชาชน กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น และโครงการเข้าค่ายเยาวชน ตำบลเมืองปอน ระหว่างวันที่ 3-4 ก.ย. 59 ณ ศาลา เอนกประสงค์ บ้านมะหินหลวง หมู่ 8 ตำบลเมืองปอน นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอ ขุนยวม เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ในโครงการ อำเภอยิ้ม ณ บ้านแม่ซอ หมู่ 5 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 59 ทีมนักวิชาการ ศูนย์จัดการเครือข่าย อบต.เมืองปอน และเครือข่าย เข้าร่วมงาน สานพลังจัดการตนเอง เสริมความเข้มแข็งท้องถิ่น สร้างสุขภาวะทุกมิติ จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างวันที่ 14-16 ก.ย. 59 ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
แกนนำชุมชน ตำบลเครือข่าย (เทศบาลตำบลแม่สะเรียง และ อบต.ห้วยปูลิง) อบรมเป็นวันที่ 3 ในโครงการผนึกพลังเครือข่าย วัฒนธรรม ขับเคลื่อนตำบล สู่ชุมชนท้อง ถิ่นน่าอยู่ (รุ่นที่ 9) ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. ถึง 2 ก.ย. 59 ณ อบต. เมืองปอน มีรูปภาพ กิจกรรมต่างๆมากมาย ขอเชิญเข้าเยี่ยมชม ทีมงานพ่นหมอกควัน อบต.เมืองปอน ออก พ่นหมอกควันและ URV เพื่อป้องกันโรคใข้เลือดออก ณ บ้านหนองแห้ง หมู่ 9 เพื่อขจัดลูกน้ำยุงลาย นายจิรพงศ์ เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอนเป็นประธาน ในการปิดการอบรม ในโครงการผนึกพลังเครือข่ายวัฒนธรรม ขับเคลื่อนตำบล สู่ชุมชนท้อง ถิ่นน่าอยู่ รุ่นที่ 9 (เทศบาลตำบลแม่สะเรียง และ อบต.ห้วยปูลิง) อบรมเป็นวันที่ 4และ5 ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. ถึง 2 ก.ย. 59 ณ อบต. เมืองปอน มีรูปภาพ กิจกรรมต่างๆมากมาย ขอเชิญเข้าเยี่ยมชม
โครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปี 59 และโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราช ครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จ พระเจ้่าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 59 ณ บริเวณ อบต.เมืองปอน วันธรรมเจดีย์ และบ่อน้ำพุร้อน บ้านหนองแห้ง นายจิรพงศ์ เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอนเป็นประธาน ในการเปิดการจัดกระบวนการ เรียนรู้ให้ ตำบลเครือข่าย (เทศบาลตำบลแม่สะเรียง และ อบต.ห้วยปูลิง) ในโครงการผนึกพลังเครือข่ายวัฒนธรรม ขับเคลื่อนตำบล สู่ชุมชนท้อง ถิ่นน่าอยู่ (รุ่นที่ 9) ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. ถึง 2 ก.ย. 59 ณ อบต. เมืองปอน วันนี้เป็นวันแรก มีรูปภาพ กิจกรรมต่างๆมากมาย ขอเชิญเข้าเยี่ยมชม แกนนำชุมชน ตำบลเครือข่าย (เทศบาลตำบลแม่สะเรียง และ อบต.ห้วยปูลิง) อบรมเป็นวันที่ 2 ในโครงการผนึกพลังเครือข่ายวัฒนธรรม ขับเคลื่อนตำบล สู่ชุมชนท้อง ถิ่นน่าอยู่ (รุ่นที่ 9) ระหว่างวันที่ 29 ส.ค. ถึง 2 ก.ย. 59 ณ อบต. เมืองปอน มีรูปภาพ กิจกรรมต่างๆมากมาย ขอเชิญเข้าเยี่ยมชม
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU เครือข่ายร่วมสร้างชุมชน ท้องถิ่นน่าอยู่ ศูนย์จัดการเครือข่าย สุขภาวะชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ณ สวนดอกรีสอร์ท อำเภอปาย เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 59 โดยมี อบต.เมืองปอน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน นายดำรงค์ โตริ ประธานสภา อบต.เมืองปอน เป็นประธานในการประชุม สภา อบต.เมืองปอน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองปอน เมื่อ วันที่ 18 ส.ค. 59 โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2559 และโครงการรณรงค์ความปลอดภัย เกี่ยวกับ ชีวิตและทรัพย์สิน จากอุบัติเหตุและการจราจร ประจำปี 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 59
นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เข้าร่วม อบรม TCNAP GIS เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 59 ณ เม้าท์เท่นอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ในโครงการ สสส. นายถนัด ชัยวิฑูรย์ รองนายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานในการประชุมติดตามงานสภาวัฒนธรรมตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 59 ณ ห้องประชุม อบต.เมืองปอน นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน ร่วมพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "โครงการขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่าอยู่) เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 59 ณ สวนหมอกคำ รีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แกนนำเครือข่าย (เทศบาลตำบลแม่ยวม และ อบต.สันติคีรี) ทำกิจกรรม เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ ในโครงการผนึกพลัง เครือข่ายวัฒนธรรม ขับเคลื่อนตำบล สู่ชุมชนท้อง ถิ่นน่าอยู่ (รุ่นที่ 8) ระหว่างวันที่ 1-5 ส.ค. 59 ณ อบต. เมืองปอน วันนี้เป็นวันที่ 4และ5 ของการอบรม โดยมีนายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานในการปิด การอบรมในครั้งนี้ มีรูปภาพ กิจกรรมต่างๆมากมาย ขอเชิญเข้าเยี่ยมชม อาสาสมัคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำบลเมืองปอน (อพม.) เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม รับมือ ปัญหาสังคม ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 9-10 ส.ค. 59 ณ ห้องประชุม เทศบาล ตำบลขุนยวม จัดโดย พัฒนาสังคมและ ความมั่นคง ของมนุษย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายดำรงค์ โตริ ประธานสภา อบต.เมืองปอน เป็นประธานในการประชุม สภา อบต.เมืองปอน สมัยสามัญ สมัยที่สาม/2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองปอน เมื่อ วันที่ 11 ส.ค. 59
แกนนำเครือข่าย (เทศบาลตำบลแม่ยวม และ อบต.สันติคีรี) ทำกิจกรรม เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ ในโครงการผนึกพลัง เครือข่ายวัฒนธรรม ขับเคลื่อนตำบล สู่ชุมชนท้อง ถิ่นน่าอยู่ (รุ่นที่ 8) ระหว่างวันที่ 1-5 ส.ค. 59 ณ อบต. เมืองปอน วันนี้เป็นวันที่ 2 ของการอบรม มีรูปภาพ กิจกรรมต่างๆมากมาย ขอเชิญเข้าเยี่ยมชม แกนนำเครือข่าย (เทศบาลตำบลแม่ยวม และ อบต.สันติคีรี) ทำกิจกรรม เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ ในโครงการผนึกพลัง เครือข่ายวัฒนธรรม ขับเคลื่อนตำบล สู่ชุมชนท้อง ถิ่นน่าอยู่ (รุ่นที่ 8) ระหว่างวันที่ 1-5 ส.ค. 59 ณ อบต. เมืองปอน วันนี้เป็นวันที่ 3 ของการอบรม มีรูปภาพ กิจกรรมต่างๆมากมาย ขอเชิญเข้าเยี่ยมชม นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอ ขุนยวม เป็นประธานในการเดิน เดินรณรงค์ ให้พี่น้องชาวขุนยวม และพี่น้องชาวแม่ฮ่องสอน พร้อมใจ ไปออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูณและคำถามพ่วง ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 59 ที่จะถึงนี้ ณ สนามหน้าเทศบาล ตำบลขุนยวม เมื่อเช้าวันที่ 4 สิงหาคม 2559
นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานในการประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลเมืองปอน ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 59 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อบต.เมืองปอน จัดประชุมพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลงาน ของแต่ละส่วนบังคับบัญชา ณ ห้องประชุม องค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานในการเปิดการจัดกระบวนการ เรียนรู้ให้ ตำบลเครือข่าย (เทศบาลตำบลแม่ยวม และ อบต.สันติคีรี) ในโครงการผนึกพลังเครือข่ายวัฒนธรรม ขับเคลื่อนตำบล สู่ชุมชนท้อง ถิ่นน่าอยู่ (รุ่นที่ 8) ระหว่างวันที่ 1-5 ส.ค. 59 ณ อบต. เมืองปอน วันนี้เป็นวันแรก มีรูปภาพ กิจกรรมต่างๆมากมาย ขอเชิญเข้าเยี่ยมชม
ทีมนักวิชาการ ศูนย์จัดการเครือข่ายตำบลเมืองปอน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน จากการดำเนินงาน โครงการเสริมพลังเครือข่าย ควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยเอาพื้อนที่เป็นตัวตั้ง ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค. 59 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน กล่าวต้อนรับ นางมธุรส ธรรมขันธ์ ท้องถิ่นอำเภอขุนยวม ผู้บรรยายพิเศษใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ประจำปีงบประมาฯ พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 59 ณ อาคารเอนกประสงค์ ตำบลเมืองปอน เมื่อคืนวันที่ 27 ก.ค. 59 ได้เกิดวาตภัย ในตำบลเมืองปอน ทำให้ ต้นไม้ล้ม เสาไฟฟ้าหักโค่น กีดขวางเส้นทาง บ้านเรือนราษฎร พืชไรเสียหายหลายจุด ในหลายหมู่บ้าน ในตำบลเมืองปอน พังเสียหาย ทีมกู้ภัย อบต.เมืองปอน และหน่วยงานใกล้เคียง ได้ออกช่วยเหลือ เป็นการเร่งด่วน
นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานในการประชุมสภาวัฒนธรรมตำบลเมืองปอน ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2559 ทีมนักวิชาการ ศูนย์จัดการเครือข่ายตำบลเมืองปอน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนตัวชี้วัดและผลการ ดำเนินงานโครงการ ระหว่างวันที่ 13-14 ก.ค. 59 ณ ห้องประชุมเฮือนคำ โรงแรมฮอไรวัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท และ สวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล เชียงใหม่ ในโครงการ สสส. นางละออ ใจเย็น เหรัญญิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลเมืองปอน เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 5/59 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 59 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน โดยกองทุนฯ มีสมาชิก ณ ปัจจุบัน จำนวน 355 ราย
ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการ สำนักนโยบาย และแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นผู้แทน พระองค์ ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน จาก ทูลกระหม่องหญิง อุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย" ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด แม่ฮ่องสอน นายอำเภอขุนยวม นายก อบต.เมืองปอน ผู้กำกับสถานีตำรวจขุนยวม ทหาร และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ให้การต้อนรับ มีผู้เข้ารับถุงพระราชทาน ในครั้งนี้ จำนวน 500 ราย ในพื้นที่ตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2559 นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรในระบบการบริหารบุคคลระบบแท่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ อาคารเอกนประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2559 โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐาน การบริหารงานบุคคล สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ท้องถิ่นอำเภอขุนยวม ให้เกียรติเป็นวิทยากร พนักงานส่วนตำบล อบต.เมืองปอน ร่วมกิจกรรม ประเพณี แห่เทียนจํานําพรรษา ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน ไปยังวัดเมืองปอน และวัดในตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2559 เพื่อสืบสารประเพณี ทางพุทธศาสนาก่อนวันเข้าพรรษา ในวันที่ 20 ก.ค. 2559ที่จะถึงนี้