*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

นายสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและ แก้ไขปัญหาทุจริต คอรัปชั่น และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ แก่ประชาชน ผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ประจำปี 2562 และโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และปกป้องสถาบันชาติ ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน โดยมี ท่านพระครู เจ้าอาวาสวัดเมืองปอน และ นักนิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลขุนยวม มาเป็น วิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 62