*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

นางพจนา วัฒนมาลา รองปลัด อบต.เมืองปอน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน เพื่อลดอบายมุขในชุมชน ตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ บ้านหนองแห้ง ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3110 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1