*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานการ ฝึกอบรมและปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยชุมชนท้องถิ่น ระหว่าง 17-19 ธ.ค. 61 ณ อาคารเอนกประสงค์ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)