*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

นายถนัด ชัยวิฑูรย์ รองนายก อบต.เมืองปอนเป็นประธาน การฝึก อบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 1/61 ตามโครงการ การจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3110 กองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 ณ บ้านแม่โข่จู หมู่ 10 ตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 61