*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

นายปรีชา บุษบา สมาชิกสภา อบต.เมืองปอน และพ.อ.อ.ฐปณต อนรรฆจถกล นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วม โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อน อพม. และจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาและจัดสวัสดิการ สังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ระหว่างวันที่ 20-21 ก.พ. 60 ณ พิชชาพร รีสอร์ท ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโดยพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน