*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

พ.อ.อ.ฐปณต อนรรฆจถกล นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วม อบรมโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมาย จ้างงานคนพิการ ในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 60 ณ พิชชาพร รีสอร์ท ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 17 ก.พ. 60 จัดโดยพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน