*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

พ.อ.อ.ฐปณต อนรรฆจถกล นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัตการการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการ คนพิการและเครือข่ายและการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปี 2560 ณ พิชชาพร รีสอร์ท ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 15-16 ก.พ. 60 จัดโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน