*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

นายถนัด ชัยวิฑูรย์ รองนายก อบต.เมืองปอน เข้าร่วมงาน และรับป้าย จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ในวันคนพิการ สากลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 17-18 ม.ค. 60 ณ ศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดแม่ฮ่องสอน