*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

นายวินัย ภูมิพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนผังเมืองรวมที่ 2 กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับ นายถนัด ชัยวิฑูรย์ รองนายก อบต.เมืองปอน ประธานเปิด โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม ชุมชนชายแดนห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี ในการเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 59 ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.เมืองปอน