*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
 

- งานนำเสนอ แนวคิด และวิธีการทำวิจัยชุมชนโดยใข้การวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุม(ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- งานนำเสนอ ชี้แจงรายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกระบวนการวิจัยชุมชน อาจารย์ชยภรณ ดีเอม ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนวิชาการและการจัดการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เมื่อ วันที่ 20 - 23 ม.ค. 2557 ที่ อบต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก
- งานนำเสนอ แบบรายงานการวิจัยชุมชน โดย นายรณกร ฉิมปาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.เมืองปอน เมื่อ วันที่ 20 - 23 ม.ค. 2557 ที่ อบต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก
- งานนำเสนอ คู่มือการเงิน ในโครงการ สสส.
- งานนำเสนอ อธิบายแนวบริหารงานการเงิน ในโครงการ สสส. เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2557 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.สน.3) ซอยงานดูพลี สาธร กทม.
- งานนำเสนอตำบลสุขภาวะ (คณะทำงาน แผนงาน งบประมาณ) เมื่อ 22 เม.ย. 57 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
-งานนำเสนอตำบลสุขภาวะสำหรับศึกษาดูงาน เมื่อ 22 เม.ย. 57 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
- งานนำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการผนึกพลังเครือข่ายวัฒนธรรม ขับเคลื่อนตำบลสู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 22 เม.ย. 57 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
-งานนำเสนอสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ
“ผนึกพลังเครือข่ายวัฒนธรรมขับเคลื่อนตำบลสู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” ตำบลเมืองปอน  อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เมษายน - มิถุนายน 2557
   
       
       

ข่าว สสส.

1.อบต.เมืองปอนขอเชิญ อบต.ลูกข่าย ประกอบด้วย นายกฯ อบต. ปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อีก จำนวน 3 ท่าน รวม เป็น 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจและบันทึกข้อตกลง MOU ตำบลสุขภาวะ (สสส.) รายระเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วยนี้ และขอความร่วมมือส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 17 กันยายน 2557 ทาง โทรสาร หรือ email หรือ ทางไลน์ กลุ่ม ครับ

- กำหนดการ

- แบบตอบรับ

- หนังสือเชิญประชุม

 

2. เนื่องด้วย ศูนย์จัดการตำบลเครืข่ายเมืองปอนจะส่งแบบสอบถาม เพื่อเช็คทุนและศักยภาพของ อปท.แต่ละแห่ง ว่าที่ผ่านมาท่านได้ขับเคลื่อนงานใดที่เห็นผลเป็นรูปธรรมเพื่อใช้เป็นฐานในการพูดคุย หารือต่อในวันที่ 26-27 กันยายน 2557 นี้ จึงขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม และส่งกลับมายัง อบต.เมืองปอน ภายในวันที่ 19 กันยายน 2557

- แบบทบทวนและสำรวจประเด็นเพื่อการขับเคลื่อนงานเครือข่าย

 

ดาวน์โหลดแบบกรอกข้อมูล ระบบลงทะเบียน ออนไลน์ (สสส.)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน  ตำบลเมืองปอน  อำเภอขุนยม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
แบบฟอร์มที่ใช้ในโครงการ สสส. -01 ใบสำคัญรับเงิน_(งน.1) -02 ทะเบียนรับเงิน (งน.02) -03 ใบสำคัญรับ(งน3) -04 ใบสำคัญจี่าย (งน.4) -05 ใบยืมเงินทดรองจ่าย (งน.5) -06 ใบคืนเงินทดรองจ่าย (งน.6) -07 ทะเบียนคุมเช็ค (งน.7) -08 ทะเบียนคุมเงินสดย่อย (งน.8) -09 ทะเบียนเงินยืมทดรองจ่าย (งน.9) -10 แบบขอซื้อ-จ้าง (พน.1) -11 ใบสั่งซื้อ-จ้าง (พน.2) -12 ทะเบียนครุภัณฑ์ (พน.3) -13 ทะเบียนวัสดุ (พน.4) -14 ใบเบิกวัสดุ -F-008 ใบแสดงค่าอาหารระหว่างเดินทาง
       
 
นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ ประจำโครงการผนึกพลังเครื่อข่าย วัฒนธรรมขับเคลื่อนตำบล สู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (พวช. อบต.เมืองปอน)
     
     
 
ทีม พวช. เมืองปอน นำทีม พวช. จัดกิจกรรมการจัด กระบวนการ เรียนรู้ให้ ตำบลเครือข่าย (อบต.แม่คะตวน และ อบต.แม่ลาน้อย) ในวันที่ 3 (26 ส.ค. 58) ในโครงการผนึกพลังเครือข่ายวัฒนธรรม ขับเคลื่อนตำบล สู่ชุมชนท้อง ถิ่นน่าอยู่ (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 24 -28 ส.ค. 58 ณ อบต.เมืองปอน มีรูปภาพ กิจกรรมต่างๆมากมาย ขอเชิญเข้าเยี่ยมชม นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน การประชุมอบรม TCNAP GIS ระหว่าง วันที่ 20-21 ส.ค. 58 ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี อปท. เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ 29 แห่ง  
นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน นายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน พร้อมด้วย ทีมงาน พวช.ตำบลเมืองปอน จัดโครงการฝึกอบรม จัดเก็บข้อมูลตำบล โดยใช้โปรแกรม TCNAP และ RECAP ให้กับ เครือข่าย อบต.แม่นาจร และ อบต.แม่ศึก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม อบต.แม่นาจร เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 58 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 90 คน นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน กิจกรรมการจัดกระบวนการ เรียนรู้ให้ ตำบลเครือข่าย (อบต.แม่คะตวน และ อบต.แม่ลาน้อย) ในโครงการผนึกพลังเครือข่ายวัฒนธรรม ขับเคลื่อนตำบล สู่ชุมชนท้อง ถิ่นน่าอยู่ (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 24 -28 ส.ค. 58 วันนี้เป็นวันแรก ณ อบต.เมืองปอน มีรูปภาพ กิจกรรมต่างๆมากมาย ขอเชิญเข้าเยี่ยมชม นายรณกร ฉิมปาน นักวิชาการ ทีม พวช. เมืองปอน นำทีม พวช. จัดกิจกรรมการจัดกระบวนการ เรียนรู้ให้ ตำบลเครือข่าย (อบต.แม่คะตวน และ อบต.แม่ลาน้อย) ในวันที่ 2 (25 ส.ค. 58)ในโครงการผนึกพลังเครือข่ายวัฒนธรรม ขับเคลื่อนตำบล สู่ชุมชนท้อง ถิ่นน่าอยู่ (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 24 -28 ส.ค. 58 ณ อบต.เมืองปอน มีรูปภาพ กิจกรรมต่างๆมากมาย ขอเชิญเข้าเยี่ยมชม
นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน การประชุมเครือข่าย การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตำบลเมืองปอน (สสส.) ในการจัดการที่ดิน การเพิ่มพื้นที่ป่า เกษตรและอาหารปลอดภัย การจัดการหมอกควันไฟป่า และการจัดการขยะ ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองปอน เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 58 นายรณกร ฉิมปาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การควบคุม การบริโภค ยาสูบ และ ลงนาม บึนทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สสส.สำนัก3, สำนัก6, ในการขับเคลื่อนและสร้าง นวัตกรรมการควบคุมการ บริโภคยาสูบ ระหว่างวันที่ 26-29 ก.ค. 58 ณ โรงแรม เซ็นทราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และโรงแรมมิราเคิลแกรนด์ รังสิต กรุงเทพมหานคร ศจค.เมืองปอน และเครือข่าย อบต.สันติคีรี เข้าร่วม นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน ในฐานะ ประธาน ศูนย์จัดการเครือข่าย ตำบลสุขภาวะ อบต.เมืองปอน (สสส.) ประชุมเตรียมความพร้อม ในการสร้างการเรียนรู้ ให้กับ แกนนำ อปท.เครือข่าย ช่วงระหว่างวันที่ 24-28 ส.ค. 58 ที่จะถึงนี้ ประชุม เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 58 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน การประชุม เตรียมความพร้อมในการ จัดทำหลักสูตร การเรียนรู้ของ ศูนย์จัดการเครือข่าย ตำบลสุขภาวะ เมืองปอน กลุมงาน (สสส.) ณ ห้องประชุม อบต.เมืองปอน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 58 พนักงานส่วนตำบล และทุกหน่วยงาน ใน อบต.เมืองปอน ร่วมกัน จัดสถานที่ เนื่องในกำหนดการวิพากษ์หลักสูตร ตำบลศูนย์เรียนรู้ โครงการ ผนึกพลังเครือข่าย วัฒนธรรมขับเคลื่อนตำบล สู่ชุุุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (สสส.) ที่จะมีขึ้น ในวันที่ 4 ก.ค. 58 ณ ศูนย์วัฒนธรรมตำบลเมืองปอน หมู่ 2 บ้านเมืองปอน กิจกรรมงานรับรองหลักสูตร ศูนย์จัดการเครือข่าย ตำบลสุขภาวะ อบต.เมืองปอน มี นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน(สสส.) มาเป็นประธานในพิธี โดยมี นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ นายก อบต.เมืองปอน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 58
พวช.เมืองปอนประชุมเชิงปฏิบัติการ"เพื่อพัฒนา ขีดความสามารถ ด้านการพัฒนาระบบภูมิศาสตร ์สารสนเทศTCNAP GIS"เครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 58 อบต.เมืองปอน จัดกิจกรรม เดินเดินรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 โดยกลุมงาน สสส. ในโครงการลดพุง รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ และเฝ้าระวังตั้งครรภ์ ในวันรุ่น ระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2558 ณ ภายในบริเวณหมู่บ้าน บ้านหนองแห้ง หมู่ 9 โดยมีกาีรทำความสะอาด ล้างถนน ภายในหมู่บ้านด้วย นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธาน การประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่าย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตำบลเมืองปอน ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 58 เพื่อจัดการพื้นที่ทำกิน โดยใช้พิกัด ดาวเทียม GPS
อบต.เมืองปอน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ ขับเคลื่อนจังหวัด แม่ฮ่องสอนน่าอยู่ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ณห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ในการประชุม ทีมงาน พวช.เมืองปอน ประชุมเชิงปฏิบัติการ TCNAP GIS และ TCNAP แบบ OFFLINE ณ อบต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 58 ทีมงาน พวช. จัดกระบวนการชุมชน กับการจัดทำ ฐานข้อมูลที่ดินทำกิน เพื่อจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน อย่างยั่งยืน ในหมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 4 ในตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 16-17 พ.ค. 58
ทีมงาน พวช.เมืองปอน ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบบฐานข้อมูลตำบล (TCNAP) และการจัดทำวิจัย ชุมชนท้องถิ่นเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน RECAP และ การชี้แจงทำความเข้าใจ ระบบการเงิน และบัญชีโครงการตำบลสุขภาวะ (สสส.) เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2558 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี อบต.แม่นาจาง เข้าร่วมด้วย  ทีมงาน พวช.เมืองปอน ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบบฐานข้อมูลตำบล (TCNAP) และการจัดทำวิจัย ชุมชนท้องถิ่นเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน RECAP และ การชี้แจงทำความเข้าใจ ระบบการเงิน และบัญชีโครงการ ตำบลสุขภาวะ (สสส.) เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการท่องเที่ยว ถ้ำแกว้โกมล อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี อบต.แม่ลาน้อย อบต.สันติคีรี และ อบต.แม่โถ เข้าร่วม ทีมงาน พวช.เมืองปอน ในโครงการ สสส. จัดอบรมพัฒนา ขีดความสามารถด้านการพัฒนา ระบบข้อมูลตำบล แบบมีส่วนร่วม (TCNAP) เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 58 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม
นายรณกร ฉิมปาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ศูนย์ฝึกอบรมระบบข้อมูล ตำบลเชี่ยวชาญ ( TCNAP Plus) Module 1 รุ่นที่ 2 เมื่อ วันที่ 2-4 ธ.ค. 57 ณ ห้องประชุม 201 สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ซอยงานดูพลี กทม. นายรณกร ฉิมปาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และ พ.อ.อ.ฐปณต อนรรฆจถกล นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการในโครงการ สสส. ในฐานะ ศุนย์จัดการเครือข่าย อบต.เมืองปอน เป็นวิทยากรร่วม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ด้านการพัฒนาระบบ ข้อมูลตำบลแบบมีส่วนร่วม ที่ ห้องประชุม อบต.แม่เงา เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 58 พนักงานส่วนตำบลเมืองปอน เข้าร่วมงาน เวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสูการอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2558 ในฐานะ ศูนย์จักการเครือข่าย ในโครงการ (สสส.) ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
'
การประชุมสร้างการเรียนรู้ ตำบลสุขภาวะ ตำบลเมืองปอน และตำบลผ่าบ่อง ในการลงนาม MOU เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่ (ล้านนา) สสส. เมื่อวันที่ 26-27 ก.ย. 2557 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสมพร ใช้บางยาง ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส. เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ด้านการพัฒนา ระบบข้อมูลตำบล แบบมีส่วนร่วม ในตำบล เครือข่ายภายใต้ศูนย์ฝึกอบรม (ศจค.) จังหวัด แม่ฮ่องสอน (สสส.) ระหว่างวันที่ี 30 ต.ค. 57 ถึงวันที่ 2 พ.ย. 57 ณ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิการภาคครู และบุคลากรทางการศึกษา นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์  นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาทักษะการวิจัยชุมชน ด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา แบบเร่งด่วน" RECAP (สสส.) เมื่อวันที่ 12 -25 พ.ย. 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ทีมงาน พวช. สสส.ตำบลเมืองปอน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างเครือข่าย ร่วมสร้างชุมชน ท้องถิ่นน่าอยู่ล้านนา(OD)ระหว่างวันที่ 28 -29 สิงหาคม 2557ณ เฮือนดอกแก้ว รีสอร์ท อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ ทีมงาน พวช. สสส. ตำบลเมืองปอน เข้าร่วมการประชุม เพื่อปรึกษาหารือ ทิศทางการขับเคลื่อน ระบบ การจัดการจังหวัดน่าอยู่ ในวันที่ 2 กันยายน ๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอง นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน และนายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้ พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ประเด็นเฉพาะ วัตกรรมลดปัจจัยเสี่ยง ด้านสุขภาพ โดยเอาพื้นที่ เป็นตัวตั้ง ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ศูนย์วิชาการเฉพาะประเด็น สสส. สำนัก 3 ลงพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม 1. กลุ่มเกษตรหลังบ้าน 2. กลุ่มเกษตรในระดับฟาร์ม 3. กลุ่มแปรรูป อาหารปลอดภัย เพื่อปรับแผน แบบวิถีเก่าที่ควรฟื้นใหม่ ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 1 บ้านเมืองปอน เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 57 โครงการผนึกพลังเครื่อข่าย วัฒนธรรมขับเคลื่อนตำบล สู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (พวช. อบต.เมืองปอน) ประชุม สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ
เมษายน - มิถุนายน 2557 เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 57
นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน พร้อมด้วย นายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน จัดประชุม สร้างความเข้าใจ อปท. เครือข่าย เพื่อร่วมดำเนินโครงการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะ สสส. เมื่อวันที่ 17 - 18 ก.ค. 57 ณ ห้องประชุม อบต.แม่ลาน้อย และเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
อบต.เมืองปอน และ อบต.ผาป่อง เข้าประชุมร่วม เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการดำเนินงาน และพัฒนาหลักสูตร สำหรับตำบลศูนย์เรียนรู้ ในโครงการ สสส. ระหว่างวันที่ 6-7 มิ.ย. 57 ณ พิชชาพร เฮ้าส์ ตำบลผาป่อง แม่ฮ่องสอน ทีมงาน โครงการผนึกพลังเครื่อข่ายวัฒนธรรมขับเคลื่อนตำบล สู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (พวช. อบต.เมืองปอน) ลงพื้นที่ บ้านป่าฝาง หมู่ 4 ทำ RECAP ระดับ หมู่บ้าน ณ วัดป่าฝาง เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 57 นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เป็นประธานเปิดการอบรมเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างวิทยากร การจัดการอาหาร บ้านพักโฮมสเตย์ ไกด์ รถขนส่ง การดูแล รักษาความปลอดภัย การดูแลสุขภาพและความเจ็บป่วย ในโครงการ สสส. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองปอน เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 57
นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการ โครงการพลังเครือข่าย วัฒนธรรม ขับเคลื่อนตำบลสู่ชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่ ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ค. 57 ณ อบต.คอรุม อ.พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ในโครงการของ สสส. อบต.เมืองปอน จัดอบรมแกนนำเยาวชนในการให้ความรู้ การเก็บข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูล TCNAP (สสส.) เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 57 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน และคณะทีมงาน สสส. เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ Re-Recap โดยใช้กระบวนการวิจัยชุมชนเชิงชาติพรรณวรรณา (สสส.) ระหว่างวันที่ 22-25 ณ อบต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน นายจิรพงศ์ ิเวฬุสาโรจน์ปลัด อบต.เมืองปอน พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน จำนวน 30 คน เข้าร่วมงาน เวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่น สู่การอภิวัฒน์ประเทสไทย ครั้งที่ 4 ณ ไบเทคบางนา ระหว่างวันที่ 1-3 มี.ค. 57 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายรณกร ฉิมปาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.เมืองปอน และพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 คน เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการ “พัฒนากระบวนการทางานวิชาการสนับสนุนการพัฒนา โดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม TCNAP และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ภายใน" ระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย. 57 ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ชั้น 4 และ ห้อง Computer Training อาคาร 15 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค อบต.เมืองปอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการผนึกพลังเครือข่ายวัฒนธรรม (สสส.)ขับเคลื่อนตำบลสู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 57 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
นายสุวิทย์ วารินมร์ รองนายก อบต.เมืองปอน และ นายรณกร ฉิมปาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนกระบวนการวิจัยชุมชน (re-recap) ระหว่างวันที่ 20-23 ม.ค. 57 ณ ศูนย์สาธิตการผลิตและการตลาดหนองปรือ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน พร้อมด้วย นางพจนา วัฒนมาลา รองปลัด อบต.เมืองปอน และ นางสาวประไพพิศ กิ่งแก้วเพชร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมการจัดเวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่น สู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 18-19 ม.ค. 2557 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พ.อ.อ.ฐปณต อนรรฆจถกล นักพัฒนาชุมชน และนายกิตติศัพท์ วันทา นักวิชาการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพนักจัดการ:ด้านการเงินและบัญชี และการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์" เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 57 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.สน.3)
นายจิรพงศ์  เวฬุสาโรจน์ ปลัด อบต.เมืองปอน เป็นประธาน การประชุม คณะกรรมการ โครงการสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมเรียนร ู้สู่ตำบลสุขภาวะ(สสส.) ครั้งที่ 6 ณ อบต.เมืองปอน เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 56 นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล ให้การต้อนรับ ท่านสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 1พร้อมคณะ เพื่อทบทวนทุนและศักยภาพและหารือ แนวทาง การขับเคลื่อน "ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนเพื่อตำบลแห่งการเรียนรู้" กลุ่มงาน สสส. เมื่อวันที่ 14-16 ม.ค. 57