*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.
คู่มือการปฏิบัติทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองท้องถิ่น
คู่มือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
คู่มือปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 1) กระบวนการเบิก - จ่ายเงิน ระบบ GFMIS
คู่มือปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) หลักเกณฑ์จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล
คู่มือตรวจสอบระยะทางสำหรับเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน .compressed
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์.compressed
คู่มือการพัมนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
-คู่มือการปฏิบัติงาน บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-คู่มือการปฏิบัติงาน การเงินและบัญชี
-คู่มือการปฏิบัติงาน การลงทะเบียนทางหลวงชนบท
-คู่มือการปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษี
-คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการ2
-คู่มือการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-คู่มือการเข้ารับและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
-คู่มือรวมระเบียบ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
-คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
-คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ
-คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
-คู่มือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
-คู่มือปฏิบัติงานด้านวินัย
-คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน
-คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
-คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อนเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการจากระบบซีเป็นระบบแท่ง
-มาตรฐานกำหนดตำแหน่งฉบับสมบูรณ์ กระทรวงมหาดไทย
-หนังสือระเบียบกฎหมาย และหนังสือตอบหารือต่างๆ เกี่ยบกับการปฏิบัติงานด้านงานคลังขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
-คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.มส. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิธิการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.มส. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.มส. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.มส. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน และแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงค์ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.มส. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตาววุฒิที่ ก.อบต.รับรอง
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.มส. เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่2) พ.ศ.2562
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.มส. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2562
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.มส. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน (ฉบับที่2) พ.ศ.2562
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.มส. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.มส. เรื่องการกำหนดโครสร้างส่วนราชการและระดับดำแหน่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2548
-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2559
-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2563