*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.
คู่มือการปฏิบัติทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองท้องถิ่น
คู่มือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
คู่มือปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 1) กระบวนการเบิก - จ่ายเงิน ระบบ GFMIS
คู่มือปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) หลักเกณฑ์จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล
คู่มือตรวจสอบระยะทางสำหรับเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน .compressed
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์.compressed
คู่มือการพัมนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน