*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
-----ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 - 2557-----
       ส่วนที่ 1 บทนำ
       ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไป ของตำบลเมืองปอน
       ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
       ส่วนที่ 4 สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
       ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการและยุทธศาสตร์
       ส่วนที่ 6 การติดตามและประเมินผล
 
-----ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559-----
       ส่วนที่ 1 บทนำ
       ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไป ของตำบลเมืองปอน
       ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
       ส่วนที่ 4 สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
       ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการและยุทธศาสตร์
       ส่วนที่ 6 การติดตามและประเมินผล
----- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 -----
       ส่วนที่ 1 บทนำ
       ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไป ของตำบลเมืองปอน
       ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
       ส่วนที่ 4 สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามป
       ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการและยุทธศาสตร์ ที่ 1 - 3
       ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการและยุทธศาสตร์ ที่ 4 - 7
       ส่วนที่ 6 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ผ03
       ส่วนที่ 7 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 58-60
       ส่วนที่ 8 คำสั่ง 255_2556 กรรมการติดตาม ฉบับลงนาม
       ส่วนที่ 9 คำสั่ง 245_2556 กรรมการพัฒนา ฉบับลงนาม
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ. 2559-2563
 
----- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 -----
----- แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 -----
----- แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 -----
        ส่วนที่ 1 บทนำ
        ส่วนที่ 2 รายละเอียดบัญชีโครงการ
        ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2555
' - ส่วนที่ 1 แผนดำเนินงาน 2557
- รายละเอียดบัญชีโครงการ แผนดำเนินงาน 2557
- ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2557
 
- ส่วนที่ 1 แผนดำเนินงาน 2558
--------------------- ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2558
- ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
-แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

-แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 1

-แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 2

-แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3

-แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4

-แผนปฏบัติการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561
-แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตสี่ปีี (พ.ศ. 2561-2564)
-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
   
  
   
 

 

 

 
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
-แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
-----------รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หน้า 1 - 9
-----------รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หน้า 10 - 18
-----------รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หน้า 19 - 27
-----------รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หน้า 28 - 36
 
--------------------------------------------ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2557
--------------------------------------------รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2557
-ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559
 
- 01 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558-2562
- 02 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แบบ ยท.01
- 03 แผนที่ยุทธศาสตร์ แบบ ยท. 02
- 04 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
- 05 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ แบบ ยท.04
- 06 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 58-62
- 07 คำสั่ง 93_57 ลว 21 เม.ย. 57 แก้ไขปรับปรุงคำสั่ง 244_56 คณะกรรมการสนับสนุน
- 08 คำสั่ง 245/2556 กรรมการพัฒนา ฉบับลงนาม
- 09 คำสั่ง 255/2556 กรรมการติดตาม ฉบับลงนาม