*** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีต้อนรับ ***
 
 
 
 
 
 
 
 
quiclink Quick Link
 
-----ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555 - 2557-----
       ส่วนที่ 1 บทนำ
       ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไป ของตำบลเมืองปอน
       ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
       ส่วนที่ 4 สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
       ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการและยุทธศาสตร์
       ส่วนที่ 6 การติดตามและประเมินผล
 
-----ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559-----
       ส่วนที่ 1 บทนำ
       ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไป ของตำบลเมืองปอน
       ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
       ส่วนที่ 4 สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
       ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการและยุทธศาสตร์
       ส่วนที่ 6 การติดตามและประเมินผล
----- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 -----
       ส่วนที่ 1 บทนำ
       ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไป ของตำบลเมืองปอน
       ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
       ส่วนที่ 4 สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามป
       ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการและยุทธศาสตร์ ที่ 1 - 3
       ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการและยุทธศาสตร์ ที่ 4 - 7
       ส่วนที่ 6 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ผ03
       ส่วนที่ 7 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 58-60
       ส่วนที่ 8 คำสั่ง 255_2556 กรรมการติดตาม ฉบับลงนาม
       ส่วนที่ 9 คำสั่ง 245_2556 กรรมการพัฒนา ฉบับลงนาม
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ. 2559-2563
 
----- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 -----
----- แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 -----
----- แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 -----

----- แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 -----

 

----- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ----

 

        ส่วนที่ 1 บทนำ
        ส่วนที่ 2 รายละเอียดบัญชีโครงการ
        ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2555
' - ส่วนที่ 1 แผนดำเนินงาน 2557
- รายละเอียดบัญชีโครงการ แผนดำเนินงาน 2557
- ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2557
 
- ส่วนที่ 1 แผนดำเนินงาน 2558
--------------------- ประกาศใช้แผนดำเนินงาน 2558
- ประกาศ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
-แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
-แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

-แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 1

-แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 2

-แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3

-แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4

-แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบทุจริต เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
-แผนปฏบัติการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561
-แผนปฏบัติการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 ของ รอบ 12 เดือน (ต.ค.61 - ก.ย. 62)
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของ รอบ 6 เดือน (ต.ค.62 - มี.ค.63)
-แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตสี่ปีี (พ.ศ. 2561-2564)
-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
-ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในตำบลเมืองปอน จำประจำปี 2562
-รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562
-แผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ประจำปีงบประมาณ 2563
-ประกาศ อบต.เมืองปอน เรื่องรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
         
              

-แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.เมืองปอน (พ.ศ. 2555-2557)

 

 -แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)
 
-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557
- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
-ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560
-ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- รายการใช้จ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
-ข้อมูลรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ประจำปีงบประมาณ 2562
-รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
-ข้อมูลรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
-แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
-แบบสรุปผลการดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
-แบบสรุปผลการดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
-แบบสรุปผลการดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
-แบบสรุปผลการดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
-แบบสรุปผลการรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2563
-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563
-แผนการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
-แผนการใช้จ่ายประจำปี 2562
-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
-รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563
 
-รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน อบต.เมืองปอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้วงเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
 
-----------รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หน้า 1 - 9
-----------รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หน้า 10 - 18
-----------รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หน้า 19 - 27
-----------รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หน้า 28 - 36
 
--------------------------------------------ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2557
--------------------------------------------รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2557
-ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือน เมษายน 2561)
-รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560-เดือนมีนาคม 2561)
-รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
-ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบเดือน ตุลาคม 2561)
-ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561รอบที่ 2 (เดือน เมษายน-กันยายน 2561)
-รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน พ.ศ.2562
-รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอนระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563
 
 
 
 
 
 
-รายงานการฝึกอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(e-Plan-eMENCR)ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
-รายงานการเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1
-ขอรายงานการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 13"
 
- 01 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558-2562
- 02 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แบบ ยท.01
- 03 แผนที่ยุทธศาสตร์ แบบ ยท. 02
- 04 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
- 05 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ แบบ ยท.04
- 06 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 58-62
- 07 คำสั่ง 93_57 ลว 21 เม.ย. 57 แก้ไขปรับปรุงคำสั่ง 244_56 คณะกรรมการสนับสนุน
- 08 คำสั่ง 245/2556 กรรมการพัฒนา ฉบับลงนาม
- 09 คำสั่ง 255/2556 กรรมการติดตาม ฉบับลงนาม
 
 
-ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559
-ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
-ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562
-ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562